Wspólna SGH.
Razem tworzymy przyszłość

Piotr Wachowiak
Kandydat na Rektora SGH
mockup
Kandydat na Rektora SGH

Piotr Wachowiak

Szanowni Państwo, Droga Wspólnoto SGH,
Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem i wybranie na funkcję Rektora SGH w kadencji 2020-2024. Z jednej strony jest to dla mnie wielki zaszczyt, z drugiej bardzo duża odpowiedzialność, z której zdaję sobie sprawę. Zapewniam Państwa, że wraz z Zespołem i całą społecznością naszej Alma Mater zrealizujemy zadania, o których mówiłem w trakcie kampanii wyborczej. Moja kadencja będzie oparta na otwartości, dialogu ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami oraz jeszcze większej współpracy ze wspólnotą akademicką. W swoim postępowaniu będę kierował się takimi wartościami jak: profesjonalizm, uczciwość, szacunek i prawda. Przez najbliższe cztery lata z pełnym zaangażowaniem będę podejmował działania, które – jestem przekonany – zapewnią rozwój naszej Alma Mater, umacniając jej pozycję jako nowoczesnej, silnej i przyjaznej Uczelni na miarę XXI wieku. Wiem, że sam tego nie dokonam, dlatego już dzisiaj zapraszam wszystkich do współpracy. Chętnie będę podejmował inicjatywy zgłaszane przez społeczność akademicką i je realizował. Najważniejsza jest dla mnie wspólnota SGH oraz zapewnienie stabilnego rozwoju Uczelni.

Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym, doktorantom i studentom za poparcie mojej kandydatury i Zespołu, z którym będę współpracował. Słowa wsparcia z Państwa strony słyszałem przez cały okres kampanii wyborczej. Dziękuję również mojej kontrkandydatce, Pani prof. dr hab. Marzennie Weresie za rzeczową i ważną dyskusję na temat przyszłości SGH. Dziękuję Elektorom, którzy jako przedstawiciele wybranej grupy społeczności akademickiej oddali głos na Panią Profesor. Zapewniam Państwa o swojej przychylności i chęci współpracy.

Jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Rektorowi Markowi Rockiemu za wieloletnią konstruktywną współpracę w bardzo pozytywnej atmosferze oraz osobie, która ma największy wpływ na mój rozwój naukowy i która zawsze mnie wspiera – Pani prof. dr hab. Marii Romanowskiej. Chcę złożyć podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację złożonego procesu wyborczego. Dziękuję też Zespołowi, z którym przez najbliższe cztery lata będę współpracował, oraz Zespołowi Liderów za nieocenioną pomoc. Słowa podziękowania za wsparcie kieruję również do Żony Kasi, Córki Marysi i Mateusza.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zakończyły się wybory na funkcję Rektora. Od razu przystępuję do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz SGH. Najbliższy czas chciałbym poświęcić efektywnemu zarządzaniu naszą Uczelnią w sytuacji pandemii i po niej oraz dobremu przygotowaniu się wraz z Zespołem do realizacji nowych zadań od 1 września. Jeszcze raz zapraszam całą społeczność SGH do współpracy. Zapewniam, że po objęciu funkcji Rektora będę tą samą osobą, co obecnie. Pamiętajmy: Wspólna SGH. Razem tworzymy przyszłość.

Życzę Państwu dużo zdrowia i optymizmu. Dziękuję za bardzo duże zaangażowanie w obecnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Piotr Wachowiak


Zachęcam do zapoznania się z listem, jaki wystosowałem do Wspólnoty SGH w trakcie wyborów.

Droga Wspólnoto SGH,
z pełnym przekonaniem i świadomością czekających mnie wyzwań podjąłem decyzję o kandydowaniu na rektora naszej Uczelni w kadencji 2020-2024. Zdaję sobie sprawę, jak dużo pracy i obowiązków wiąże się z pełnieniem tej funkcji, szczególnie w obliczu koniecznych zmian instytucjonalnych i prawnych, wynikających z nowych przepisów o szkolnictwie wyższym oraz wymagań, jakie stawia Uczelni turbulentne otoczenie. Moim atutem jest zarówno kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią, gdzie pełniłem funkcję kanclerza, prodziekana kolegium, a w obecnej kadencji prorektora, jak i siła mojego Zespołu. Wiem, że sam nie osiągnę celów założonych w programie wyborczym, dlatego do współpracy zaprosiłem osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu, które ponadto cechuje motywacja i wielki entuzjazm oraz wieloletnie zaangażowanie w życie Uczelni, a co najważniejsze – wspólna wizja przyszłej SGH. Zespół ten tworzą: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Roman Sobiecki, Krzysztof Kozłowski, Jacek Prokop, Dorota Niedziółka, Wojciech Pacho, Bartosz Witkowski, Marcin Dąbrowski.

Jednym z elementów tej wizji jest integracja wspólnoty akademickiej. SGH tworzą wspaniali ludzie, którzy w jeszcze większym stopniu niż dotychczas mogą ze sobą współpracować. Z własnego doświadczenia wiem, że wspólnie można zrealizować wiele ważnych celów. Dlatego nasze hasło to: Wspólna SGH. Razem tworzymy przyszłość.

Będziemy kontynuować działania podjęte przez obecne władze Uczelni, ale też realizować nowe, ambitne cele, które zapewnią trwały rozwój SGH oraz umocnią jej pozycję w kraju i na świecie. W naszych działaniach będziemy koncentrować się na rozwoju aktywności badawczej, szczególnie w międzynarodowej przestrzeni naukowej oraz na unowocześnieniu i podniesieniu konkurencyjności programów kształcenia na wszystkich poziomach. Mam świadomość, że nie osiągnie się jednak tych celów bez stworzenia dobrych warunków do aktywności zawodowej na Uczelni, dlatego też skupimy się na działaniach, które zwiększą satysfakcję z pracy. Jednocześnie w kontekście aktualnych światowych wyzwań ekologicznych, demograficznych i społecznych – konieczne będzie zwiększenie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto ważna jest dla mnie wrażliwość społeczna – jej znaczenie akcentuję w całej mojej dotychczasowej pracy zawodowej i naukowej. Uważam, że musi być ona jednym z filarów misji naszej Uczelni.

Od zawsze jestem świadomy, jak ważnym podmiotem naszej Wspólnoty są studenci i doktoranci. Nadal będę aktywnie wspierał ich inicjatywy, doceniając przedsiębiorczość i kreatywność, które wnoszą w działalność naszej Uczelni. Ta wiążąca deklaracja poparta jest przykładami dotychczas realizowanych przedsięwzięć, w tym powołania i prowadzenia przeze mnie przez lata dwóch kół naukowych, rozwinięcia studenckiej inicjatywy GoodWill, wieloletniej opieki nad Chórem SGH, a w bieżącej kadencji uruchomienia Programu Młody Naukowiec, organizacji ram finansowania projektów doktorantów czy konkursu na najlepsze projekty naukowe dla kół naukowych.

Chciałbym serdecznie podziękować Członkom Wspólnoty, którzy zgłosili moją kandydaturę na funkcję rektora SGH: prof. Elżbiecie Adamowicz, prof. Magdalenie Kachniewskiej, prof. Krystynie Poznańskiej, prof. Małgorzacie Zaleskiej, prof. Ryszardowi Bartkowiakowi, prof. Juliuszowi Gardawskiemu, prof. Januszowi Ostaszewskiemu, prof. Tomaszowi Pankowi i prof. Markowi Rockiemu. Dziękuję również członkom Senatu SGH za jednogłośne poparcie mojej kandydatury.

Moją mocną stroną jest przede wszystkim wiarygodność oraz siła Zespołu, który dzięki tej wiarygodności stworzyłem. Chciałbym przez najbliższe cztery lata z pełnym zaangażowaniem działać na rzecz realizacji naszego wspólnego celu, którym jest zbudowanie silnej, nowoczesnej i przyjaznej Alma Mater. W swoim postępowaniu zawsze będę kierował się wartościami SGH, jakimi są: profesjonalizm, współpraca, uczciwość, szacunek i prawda.

Będę bardzo zobowiązany, jeśli zechcą Państwo zapoznać się z naszym programem działań. Jestem otwarty na nowe inicjatywy oraz sugestie dotyczące sposobu realizacji zamierzeń na najbliższe cztery lata. Zachęcam do dyskusji i ścisłej współpracy przy tworzeniu wspólnej SGH.

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Piotr Wachowiak

Program działań na kadencję 2020-2024

Wyróżniający potencjał naukowy

 1. Wspieranie rozwoju badań naukowych oraz promowanie ich efektów w międzynarodowej przestrzeni naukowej
  Określimy strategiczne, unikatowe obszary naukowe SGH (specjalności naukowe oraz obszary interdyscyplinarne). Będziemy promować rozwój kariery naukowej od stanowiska asystenta do profesora. Rozwiniemy system wsparcia w procesie ubiegania się o międzynarodowe granty i stworzymy ofertę grantów wewnętrznych przygotowujących do składania aplikacji w zewnętrznych konkursach naukowych. W realizacji grantów międzynarodowych zapewnimy pomoc asystentów technicznych. Będziemy instytucjonalnie wspierać przygotowanie publikacji w językach obcych i finansowanie ich wydania w najlepszych wydawnictwach i czasopismach.
 2. Utworzenie sieci strategicznych krajowych i międzynarodowych partnerów naukowych SGH
  Zawiążemy strategiczne partnerstwa z grupą kilkunastu uczelni o wyróżniającej się pozycji naukowej na świecie i w kraju. Staną się one podstawą do tworzenia wspólnych zespołów prowadzących badania własne, a także do realizacji grantów europejskich oraz międzynarodowych. Wystąpimy w partnerstwie do programu Unii Europejskiej dla sieci uniwersytetów.
 3. Uruchomienie międzykolegialnego centrum badawczego nowych technologii
  Powołamy jednostkę, której zadaniem będzie wsparcie pracowników wszystkich kolegiów w prowadzeniu badań naukowych przede wszystkim w obszarze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, internetu rzeczy. Jednocześnie pozyskamy badaczy i ekspertów zewnętrznych do interdyscyplinarnych projektów rozwijających zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarach badawczych SGH.
 4. Umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej
  Wzmocnimy międzynarodową działalność Szkoły Doktorskiej SGH poprzez rozwijanie anglojęzycznej oferty kształcenia, jak i angażując profesorów z zagranicy do współprowadzenia zajęć oraz promowania doktorantów. Strategia rekrutacji będzie zorientowana na pozyskiwanie talentów wśród absolwentów SGH i innych krajowych ośrodków akademickich oraz młodych naukowców z zagranicy.
 5. Wspieranie rozwoju naukowego studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki
  Rozwiniemy program wspierający działalność badawczą studentów oraz wprowadzimy stanowisko asystenta-stażysty. Uruchomimy konkursy dla doktorantów na realizację zadań w projektach badawczych. Młodym pracownikom nauki zapewnimy przestrzeń do nawiązywania współpracy badawczej wewnątrz Uczelni oraz z ośrodkami sieci strategicznych partnerów naukowych SGH. Uruchomimy mentoring naukowy – doradztwo w zakresie kariery młodych pracowników.

Nowoczesna dydaktyka

 1. Wprowadzenie programu rozwoju wyróżniających się studentów
  Przygotujemy mechanizmy identyfikacji wyróżniających się studentów już na etapie rekrutacji na studia. Program zarządzania talentami obejmować będzie opiekę tutorską – we współpracy z tutorem student opracuje indywidualny program rozwoju, uwzględniający najlepszą dla niego ścieżkę kształcenia i perspektywy przyszłej kariery zawodowej.
 2. Wzmocnienie współpracy z praktyką gospodarczą w dydaktyce
  Rozwiniemy ofertę przedmiotów realizowanych wspólnie z liderami życia gospodarczego, a w proces doskonalenia programów studiów jako doradców zaangażujemy praktyków i specjalistów z rynku. Uruchomimy pierwsze programy studiów dualnych z przedsiębiorstwami. Stworzymy bank tematów prac dyplomowych o dużym potencjale aplikacyjnym w praktyce gospodarczej.
 3. Wzmocnienie kształcenia ogólnego
  W trosce o utrzymanie silnego fundamentu kształcenia w ramach przedmiotów podstawowych będziemy wzmacniać kompetencje absolwentów pozwalające na świadome funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizacji tego zadania sprzyja kształcenie według zasady: Praktyczna teoria.
 4. Rozwijanie form seminaryjnych i metod projektowych w procesie kształcenia
  Będziemy promować i stopniowo rozwijać stosowanie form aktywnych i angażujących w nauczaniu wybranych przedmiotów. Wzorem czołowych światowych uczelni wprowadzimy najlepsze praktyki wykorzystania metody problemowej (PBL, problem-based learning) podczas zajęć. Będziemy instytucjonalnie wspierać organizację dyskusji, debat i interaktywnych form kształcenia.
 5. Wspieranie i rozwój nowoczesnych technologii w nauczaniu
  Będziemy promować i poszerzać zakres stosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce, zarówno tych wspomagających tradycyjne formy kształcenia, jak i wprowadzających nowe rozwiązania dydaktyczne, m.in. webinaria. Przygotujemy nowoczesne studio umożliwiające tworzenie nagrań i komunikację zdalną.
 6. Uzyskanie międzynarodowych akredytacji w dydaktyce
  Gamę przyznanych dotychczas certyfikatów poszerzymy o uznane międzynarodowe akredytacje EQUIS oraz AACSB, potwierdzające wyróżniającą jakość programów i dydaktyki w środowisku międzynarodowym.

Przyjazne środowisko pracy

 1. Rozbudowa kampusu Uczelni
  W trakcie kadencji oddamy wspólnocie akademickiej nowoczesny budynek dydaktyczny przy ul. Batorego. Powstanie tam blisko 1000 miejsc w salach wykładowych i laboratoriach oraz kilkaset miejsc do wspólnej pracy – zarówno dla studentów, jak i kadry Uczelni. Doprowadzimy do zmiany planu zagospodarowania przestrzeni głównego kampusu SGH. Umożliwimy w ten sposób zaplanowanie kolejnych inwestycji: dwóch budynków dla kadry oraz nowoczesnego domu studenta.
 2. Unowocześnienie bazy niezbędnej do prowadzenia dydaktyki i realizacji prac zespołowych
  Będziemy kontynuować prace związane z unowocześnianiem posiadanej bazy dydaktycznej oraz tworzeniem nowych przestrzeni umożliwiających współpracę studentom. Udostępnimy pracownikom nowe sale do konsultacji i spotkań projektowych, jak również reprezentacyjne przestrzenie biznesowe.
 3. Promowanie zaangażowania i wspieranie inicjatyw pracowników
  W trosce o zaangażowanie i aktywne współdecydowanie o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni będziemy rozwijać mechanizmy zarządzania partycypacyjnego oraz inicjatywy zgłaszane przez wspólnotę akademicką SGH. Uruchomimy konkursy mające na celu podniesienie sprawności organizacji. Będziemy premiować pracowników szczególnie zaangażowanych w działalność Uczelni.
 4. Tworzenie warunków zwiększających satysfakcję z pracy
  Dążąc do podniesienia poziomu zadowolenia z pracy, wprowadzimy systematyczne badania satysfakcji pracowników, diagnozujące i oceniające warunki pracy. Uzyskane wyniki będą uwzględniane w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim.
 5. Usprawnienie procesów wspierających funkcjonowanie Uczelni
  Uprościmy procesy wspierające funkcje dydaktyczne i naukowe Uczelni. Nasze wysiłki koncentrować się będą na tworzeniu przyjaznego środowiska pracy, optymalnie wykorzystującego potencjał kadry Uczelni i automatyzującego prace operacyjne. Utworzymy centrum wsparcia procesów administracyjnych. W większym stopniu skoordynujemy procesy i procedury, dążąc do efektywnego zarządzania czasem pracy.

Zrównoważony rozwój

 1. Odpowiedzialność ekologiczna w dydaktyce, nauce i funkcjonowaniu Uczelni
  Będziemy kontynuować badania naukowe z zakresu zrównoważonego rozwoju. W programach kształcenia położymy większy nacisk na świadomość ekologiczną. Stworzymy system grantów na badania naukowe z zakresu szeroko pojętej ekologii. Ustanowimy nagrodę Rektora na najlepsze prace dyplomowe dotyczące godzenia interesów ekonomii, środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. Będziemy inwestować w ekologiczne rozwiązania w funkcjonowaniu Uczelni. Stworzymy program edukacyjny promujący postawy ekologiczne dla naszych zewnętrznych interesariuszy.
 2. Wspieranie projektów społecznych
  Uruchomimy program wolontariatu wspólnoty akademickiej zachęcający do angażowania się w sprawy społeczne i obywatelskie. Będziemy promować wyróżniające się prospołeczne postawy i upowszechniać najlepsze praktyki.
 3. Realizacja programów dla społeczności lokalnej i młodzieży szkolnej
  Powołamy Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny SGH, który zbliży nas w większym stopniu do społeczności lokalnej i pozwoli rozwinąć nasze dotychczasowe osiągnięcia w realizacji trzeciej misji uczelni.
 4. Wzmacnianie pozycji SGH jako wiodącego ośrodka życia społeczno-gospodarczego
  Będziemy organizować debaty dotyczące bieżących kwestii ekonomiczno-społecznych i wyzwań gospodarczych. Stworzymy system wsparcia aktywności medialnej ekspertów SGH komentujących aktualne wydarzenia. Będziemy promować pracowników przyczyniających się w szczególny sposób do budowania pozytywnego wizerunku SGH.
 5. Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności
  Rozwiniemy stosowanie koncepcji CSR, zarówno w programach kształcenia, jak i działaniach operacyjnych SGH. Opracujemy i wdrożymy strategię społecznej odpowiedzialności Uczelni, której efekty będą publikowane w corocznych raportach społecznych. Będziemy wspierać i wdrażać dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności, zarówno w środowisku szkolnictwa wyższego, jak i w życiu społeczno-gospodarczym.

Zintegrowana wspólnota akademicka

 1. Wzmocnienie relacji pomiędzy kadrą akademicką, studentami i doktorantami
  Będziemy inicjować przedsięwzięcia mające na celu wzmacnianie otwartości kadry na potrzeby rozwoju naukowego studentów i doktorantów. Służyć będą temu granty na projekty naukowe z zadaniami badawczymi dla młodych uczonych, jak również konferencje i publikacje naukowe związane z osiągnięciami badawczymi studentów i doktorantów wraz z kadrą SGH.
 2. Wspieranie przedsiębiorczości członków wspólnoty SGH
  Rozwiniemy inkubator przedsiębiorczości SGH oraz uruchomimy wewnętrzny akcelerator wspierający członków społeczności akademickiej w rozwijaniu dojrzałych projektów wdrożeniowych oraz spółek typu spin-off.
 3. Silne więzi z absolwentami
  Stworzymy system monitorowania losów i osiągnięć zawodowych absolwentów. Zapewnimy absolwentom preferencyjne warunki podnoszenia kompetencji w SGH oraz możliwość współuczestniczenia w życiu społeczności Uczelni.
 4. Ścisła współpraca z instytucjonalnymi interesariuszami Uczelni
  Pozyskamy nowych członków Klubu Partnerów SGH. Wzmocnimy rolę SGH jako merytorycznego partnera w wydarzeniach społeczno-gospodarczych organizowanych przez renomowane izby i stowarzyszenia przedsiębiorców. Nawiążemy strategiczną współpracę z urzędami administracji centralnej i samorządowej.
 5. Upodmiotowienie kolegiów
  Wzmocnimy działalność kolegiów w prowadzeniu badań naukowych i koordynacji kierunku rozwoju naukowego SGH oraz promowaniu kadr naukowych. Nadamy kolegiom uprawnienia do planowania i nadzorowania aktywności naukowej pracowników.

Zespół

Przedstawiam listę osób, które zamierzam powołać do pełnienia funkcji prorektorów i ramowy zakres ich zadań, a także osób, które zamierzam powołać na dziekanów studiów i dziekana szkoły doktorskiej. Przedstawiam również kandydatów na dziekanów Kolegiów, o których akceptację będę prosił pracowników każdego Kolegium.

Prorektorzy:
 1. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, która będzie odpowiedzialna za działalność naukową, w tym za realizację programów studiów III stopnia i współpracę z doktorantami.
 2. dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, który będzie odpowiedzialny za sprawy organizacji, współpracę z otoczeniem, realizację studiów podyplomowych i programów MBA.
 3. dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, który będzie odpowiedzialny za realizację i jakość programów studiów I i II stopnia i współpracę ze studentami.
 4. dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, który będzie odpowiedzialny za współpracę z zagranicą oraz międzynarodową wymianę studentów.
Dziekani Studiów:
 1. dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH – Dziekan Studium Magisterskiego
 2. dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH – Dziekan Studium Licencjackiego
 3. prof. dr hab. Wojciech Pacho – Dziekan Szkoły Doktorskiej
Dziekani Kolegiów:
 1. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH – Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych
 2. prof. dr hab. Piotr Błędowski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 3. dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH – Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej
 4. dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 5. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH – Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów

Sylwetki członków zespołu

Przedstawione w programie wyborczym cele i zadania chciałbym realizować z Zespołem osób o dużej wiedzy i doświadczeniu, które cechuje motywacja oraz wielki entuzjazm i które od wielu lat angażują się w życie Uczelni, a co najważniejsze – mają wspólną wizję przyszłej SGH. Zachęcam do poznania sylwetek Członków Zespołu:

mockup

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Prorektor ds. nauki i zarządzania SGH w kadencji 2016-2020, dyrektor Instytutu Zarządzania. Sekretarz Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat związany z praktyką gospodarczą, pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy oraz kanclerzem SGH.

Specjalizuje się w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor i współautor wielu książek, m.in.: „Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Kierowanie zespołem projektowym”, „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”, „Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw”, „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna”, „Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka”, „Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka”, „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”.

Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Przewodniczący Rady Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości. Założyciel i członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH.

mockup

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, jest liderką polskiej grupy badawczej „Badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę w Europie”, kieruje również polskim zespołem Narodowych Rachunków Transferów.

W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasiadała również w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i była członkinią Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2007-2009 była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej, a do połowy 2009 r. również członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Polityki Społecznej OECD. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Jej zainteresowania naukowe obejmują kwestie dotyczące demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji. Na SGH prowadzi wykłady z obszarów ekonomii emerytalnej, statystki społecznej, polityki gospodarczej i społecznej. Obecnie bierze udział w realizacji dwóch międzynarodowych projektów badawczych.

mockup

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w kadencjach 2012-2020, pełnił również funkcję prodziekana tego Kolegium w latach 2005-2012. Przez pięć kadencji (1996-2005 oraz 2012-2020) był członkiem Senatu SGH, w tym przez dwie kadencje z funkcją sekretarza Senatu SGH. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji, a od 2016 r. redaktora naczelnego „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”. Z naszą Alma Mater związany od czasu studiów, które ukończył na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

Był członkiem rad nadzorczych m.in. PKO BP oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, członkiem zespołu konsultantów ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Prezydenta RP oraz komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełnił również funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży (1991-1996) oraz dyrektora i wicedyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 81 SGH (2000-2006).

Zainteresowania naukowe koncentruje na przedsiębiorczości i przedsiębiorstwie rodzinnym, teorii i praktyce konkurencji, ekonomii rolnej oraz globalizacji. Dorobek publikacyjny obejmuje kilkadziesiąt monografii (zbiorowych i indywidualnych) oraz artykułów naukowych. Do osiągnięć dydaktycznych i z zakresu kształcenia kadr zalicza wypromowanie ponad 150 magistrów i licencjatów oraz trojga doktorów.

mockup

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH w kadencji 2016-2020. Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Trzykrotnie wybrany inspiracją roku studiów licencjackich w plebiscycie studentów czasopisma „Magiel” (w 2017, 2018 i 2019 r.).

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Uniwersytet Warszawski, 2002 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski, 2006 r.). Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2008 r.), habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012 r.). Visiting Scholar w Kyungpook National University oraz Seoul National University (Republika Korei), Taiwan Fellow w Soochow University (Tajwan), Invited Lecturer na Ca’ Foscari di Venezia (Włochy). Interesuje się zmianami politycznymi i gospodarczymi w Azji Wschodniej i Centralnej. Zajmuje się również ekonomiczną analizą przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

mockup

dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH

Prorektor ds. współpracy z zagranicą SGH w kadencji 2016-2020, pracuje w naszej Uczelni od 1984 r. Jest kierownikiem Katedry Ekonomii Biznesu. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. Doktorat z ekonomii uzyskał w Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, Virginia, USA) w 1991 r., a habilitował się w SGH w 2002 r.

W latach 1991-1998 pracował jako Assistant Professor w światowej sławy szkole biznesu – Kellogg School of Management w Northwestern University. W latach 2000-2008 prowadził wykłady z ekonomii menedżerskiej na studiach MBA w Helsinki School of Economics and Business Administration.

Badania naukowe koncentruje w obszarze ekonomii gałęziowej oraz teorii mikroekonomii i jej zastosowań. Jego najważniejsze i najczęściej cytowane w literaturze światowej prace dotyczą ofert wykupu spółek akcyjnych oraz problemów kartelizacji i monopolizacji gałęzi.

Oprócz pracy akademickiej angażował się w praktykę biznesu. W latach 1995-1999 był zatrudniony na stanowisku głównego konsultanta w PricewaterhouseCoopers w Waszyngtonie, a w latach 2004-2015 był członkiem niezależnym Rady Nadzorczej Pekao Pioneer PTE S.A.

mockup

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

Dziekan Studium Magisterskiego SGH, w latach 2016-2018 prodziekan Studium Licencjackiego, a w kadencji 2012-2016 sekretarz Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Absolwentka SGH, w 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Regionalizacja rynków energii”.

Od 1999 r. pracuje w Katedrze Geografii Ekonomicznej. Zainteresowania naukowe prof. Niedziółki oscylują wokół rynków energii, ich specyfiki, uwarunkowań rozwoju i interesariuszy, problemów bezpieczeństwa energetycznego. Jest autorką 3 monografii i ponad 100 publikacji, w tym rozdziałów w podręcznikach i monografiach, a także artykułów naukowych.

Pełniła funkcje członka Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministerstwie Gospodarki oraz członka Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

mockup

prof. dr hab. Wojciech Pacho

Dziekan Szkoły Doktorskiej SGH, absolwent SGPiS na kierunku teoria ekonomii na dawnym Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Cała jego dotychczasowa kariera zawodowa, począwszy od stanowiska asystenta aż po tytuł profesora, jest związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Od 2002 r. kieruje Katedrą Ekonomii Stosowanej w Kolegium Zarządzania i Finansów. W latach 2012-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki w SGH. Od 2016 r. jest członkiem Senackiej Komisji Programowej. Przez wiele lat sprawował funkcję opiekuna kierunku ekonomia w SGH. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku Ekonomia.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. Pacho skupione są wokół problemów makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk długookresowych. Jest autorem licznych artykułów oraz uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Do kluczowych publikacji książkowych należą: „Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie”, „Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa”, „Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym”.

mockup

dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH

Dziekan Studium Licencjackiego SGH, dyrektor Instytutu Ekonometrii. Absolwent SGH na kierunku MIESI, a obecnie przewodniczący Rady Programowej MIESI. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia, obecnie trwa postępowanie w sprawie o nadanie mu tytułu profesora nauk społecznych.

Zajmuje się zastosowaniami ekonometrii, w szczególności metod analizy danych panelowych, między innymi w ubezpieczeniach, bankowości, ekonomii, a także badaniach medycznych. Laureat nagrody PZU za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk aktuarialnych, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, wypromował jedną pracę doktorską i kilkadziesiąt magisterskich oraz licencjackich, między innymi pracę wyróżnioną w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską przygotowaną w SGH. Współautor około 100 publikacji naukowych (w tym 20 artykułów opublikowanych w czasopismach posiadających impact factor), a także 5 monografii.

mockup

dr Marcin Dąbrowski

Kanclerz SGH od 2016 roku, wcześniej odpowiadał na Uczelni za rozwój nowoczesnych technologii w dydaktyce, doskonalenie zawodowe pracowników, edukację ekonomiczną młodzieży oraz ofertę szkoleniową dla przedsiębiorstw.

Absolwent SGH oraz dwóch programów studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem organizacjami i projektami. Pracę doktorską poświęcił zastosowaniu strategicznej karty wyników w zapewnianiu efektywności organizacyjnej działalności uczelni, na przykładzie organizacji procesów kształcenia na odległość.

Założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika naukowego „E-mentor” (od 2003 r.). Związany również z organizacjami pozarządowymi – od 2001 r. dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, w latach 2006-2018 prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, założyciel Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych, przewodniczący rady programowej „Kwartalnika Trzeci Sektor”.

Osiągnięcia

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wybranymi dokonaniami władz Uczelni w bieżącej kadencji, które obrazują dotychczasowy kierunek rozwoju Uczelni i będą jednocześnie stanowiły podstawę dalszych działań, nakreślonych w programie wyborczym naszego Zespołu.

Działania w obszarze kadrowym:

 • wdrożyliśmy czytelne i transparentne zasady polityki kadrowej Uczelni,
 • przywróciliśmy stanowisko dydaktyczno-naukowe asystenta, wspierając tworzenie nowych, młodych kadr Uczelni,
 • przywróciliśmy program kształcenia młodych pracowników nauki w Studium Pedagogicznym,
 • Komisja Europejska przyznała SGH wyróżnienie „HR Excellence in Research”, nadawane instytucjom, które wdrażają „Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych”, przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz w Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych,
 • wprowadziliśmy powszechne 8-procentowe podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dzięki wsparciu MNiSW,
 • uzyskaliśmy, jako pierwsza uczelnia w Polsce, korzystną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu od pełnego wynagrodzenia nauczycieli akademickich.

Działania w obszarze organizacyjnym:

 • opracowaliśmy nowy Statut SGH, który poddaliśmy szerokim konsultacjom społecznym i który został jednomyślnie przyjęty przez Senat,
 • opracowaliśmy nową misję oraz wytyczne do wizji i strategii rozwoju Uczelni,
 • przywróciliśmy funkcjonowanie Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych oraz utworzyliśmy stanowisko odpowiedzialne za jakość kształcenia,
 • wprowadziliśmy zasady partycypacyjnego zarządzania Uczelnią poprzez współdecydowanie przez pracowników o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni,
 • opracowaliśmy czytelne i transparentne zasady wydawania monografii i powołaliśmy Radę Programową Oficyny Wydawniczej SGH,
 • ustanowiliśmy wyróżnienia dla członków wspólnoty akademickiej i interesariuszy zewnętrznych w postaci medalu i odznaki „Zasłużony dla SGH”,
 • uruchomiliśmy budżet partycypacyjny dla studentów i doktorantów,
 • powołaliśmy Zespół ds. społecznej odpowiedzialności SGH,
 • wprowadziliśmy Kodeks etyki pracowników SGH opierający się na naszych kluczowych wartościach, do których pracownicy naszej Uczelni zaliczyli: profesjonalizm, współpracę, uczciwość, szacunek i prawdę.

Działania w obszarze naukowym:

 • znacząco zwiększyliśmy liczbę uruchomionych projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • utworzyliśmy Szkołę Doktorską, której zadaniem jest przygotowywanie młodych kadr naukowych SGH,
 • uruchomiliśmy międzykolegialne badania naukowe,
 • rozpoczęliśmy realizację międzyuczelnianych grantów badawczych w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • zwiększyliśmy dostępność baz naukowych w zasobach cyfrowych SGH,
 • uruchomiliśmy Cyfrowe Otwarte Repozytorium COR SGH,
 • umożliwiliśmy czasopismom naukowym wydawanym na Uczelni korzystanie z Open Journal System,
 • przeprowadziliśmy konkursy promujące najlepsze prace doktorskie SGH,
 • promowaliśmy najlepsze projekty badawcze kół naukowych,
 • uruchomiliśmy projekt Młody Naukowiec SGH,
 • rozwinęliśmy współpracę doktorantów z Politechniką w Sydney,
 • uruchomiliśmy cykl konferencji dla doktorantów i zainicjowaliśmy wydawanie monografii prezentujących dorobek doktorantów.

Działania w obszarze dydaktycznym:

 • przywróciliśmy proseminaria i seminaria dyplomowe,
 • powołaliśmy rady programowe poszczególnych kierunków studiów, których celem jest doskonalenie programów kształcenia i dostosowanie ich do potrzeb rynkowych,
 • wprowadziliśmy egzamin wstępny z przedsiębiorczości, doskonalący proces rekrutacji na studia licencjackie SGH,
 • wprowadziliśmy dwa typy egzaminów wstępnych na studia magisterskie, zgodnie ze specyfiką różnych grup kierunków kształcenia w SGH,
 • przywróciliśmy w formie pilotażu system tutorski dla studentów SGH,
 • rozwinęliśmy program mentoringowy dla studentów SGH,
 • znacząco zmniejszyliśmy liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela (18,9 vs 16,5),
 • wprowadziliśmy system opieki psychologicznej dla studentów SGH,
 • wprowadziliśmy powszechny kurs „Wstęp do kultury akademickiej” dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich,
 • pozyskaliśmy akredytację międzynarodowego stowarzyszenia CEEMAN i certyfikat International Quality Accreditation (IQA), poświadczający wysoką jakość kształcenia w zakresie zarządzania.

Działania w obszarze współpracy z otoczeniem:

 • rozwinęliśmy Klub Partnerów SGH i znacząco wzmocniliśmy współpracę z przedsiębiorstwami,
 • zawarliśmy umowę o strategicznej współpracy z miastem stołecznym Warszawą,
 • rozwinęliśmy współpracę naukową i przedsiębiorczą ze stanem Nevada w USA,
 • staliśmy się partnerem strategicznym Forum Ekonomicznego w Krynicy,
 • ustanowiliśmy Nagrodę Gospodarczą SGH, promującą sukcesy przedsiębiorców oraz markę Uczelni,
 • ustanowiliśmy konkurs Żagle Biznesu, promujący innowacyjną działalność młodych przedsiębiorców,
 • wraz z CIMA stworzyliśmy SGH Ethics Club,
 • wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym uruchomiliśmy studia Executive MBA „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia”, jak również wygraliśmy przetarg na realizację takiego programu executive education dla Ministerstwa Zdrowia,
 • uruchomiliśmy Klub Przedsiębiorcy promujący start-upy,
 • opracowaliśmy strategię rekrutacji studentów z zagranicy na studia anglojęzyczne,
 • uruchomiliśmy nowe programy podwójnego dyplomu z uznanymi zagranicznymi uczelniami,
 • uzyskaliśmy prestiżowe wyróżnienie „CEMS School of The Year”,
 • pozyskaliśmy 5-letnią, wyróżniającą akredytację stowarzyszenia AMBA, oceniającego uczelnie w zakresie rozwoju standardów programów MBA.

Działania w obszarze infrastrukturalnym:

 • doprowadziliśmy do uruchomienia procesu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kampusu SGH,
 • rozpoczęliśmy budowę nowego gmachu dydaktycznego SGH przy ul. Batorego,
 • pozyskaliśmy część budynku przy ul. Abramowskiego dla celów dydaktycznych SGH,
 • stworzyliśmy nowe przestrzenie coworkingowe dla studentów, w tym specjalną salę pod patronatem Banku Millenium oraz Klub MBA – Przestrzeń dla absolwentów SGH,
 • wyremontowaliśmy wiele sal dydaktycznych, sale gimnastyczną, salę konferencyjną, salę kolumnową, ogrody i przestrzenie wspólne, stworzyliśmy nowe przestrzenie socjalne,
 • stworzyliśmy Pracownię Badań Fokusowych SGH.

Odpowiedzi na pytania

Przedstawiam odpowiedzi na wybrane pytania postawione przez uczestników debaty wyborczej, które z racji ograniczeń czasowych nie zostały zadane przez Przewodniczącego UKW w czasie rozmowy.

Zobacz/Ukryj wszystkie pytania

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Ustawa 2.0 zniosła obowiązek habilitacji. Czy uważa Pani / Pan, że awans na profesora uczelni nadal powinien zależeć od zdobycia tego stopnia?

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce awans na stanowisko profesora uczelni nie może być uzależniony od uzyskania stopnia doktor habilitowanego. Statut SGH precyzuje jakie osoba zatrudniona na stanowisku profesora oprócz posiadania co najmniej stopnia doktora powinna mieć znaczące osiągniecia: w przypadku pracowników dydaktycznych – dydaktyczne lub zawodowe, w przypadku pracowników badawczych – naukowe, a w przypadku pracowników badawczo-naukowych – naukowe lub dydaktyczne.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Jakie jest doświadczenie w zarządzaniu uczelnią Zespołów proponowanych przez Szanownych Państwa Kandydatów? W czym tkwi ich siła? Zarządzanie tak dużą instytucją, jaką jest uczelnia, nie jest bowiem działaniem jednoosobowym. W tych wyborach głosujemy de facto nie tylko na Rektora, ale na cały zespół.

Ja od 2001 roku ma doświadczenie w zarządzaniu Uczelnią. W latach 2001-2005 byłem dyrektorem administracyjnym, w latach 2005-2009 kanclerzem, a latach 2012-2016 prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Pani prof. Agnieszka Chłoń -Domińczak jest dyrektorem Instytutu Statystyki i Demografii. W latach 2008-2009 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zasiadała również w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i była członkinią Komisji Nadzoru Finansowego. Pan prof. Roman Sobiecki jest dziekanem Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w kadencjach 2012-2020, pełnił również funkcję prodziekana tego Kolegium w latach 2005-2012. Przez pięć kadencji (1996-2005 oraz 2012-2020) był członkiem Senatu SGH, w tym przez dwie kadencje z funkcją sekretarza Senatu SGH. Od 2013 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Rynków i Konkurencji. Pan prof. Jacek Prokop w tej kadencji jest prorektorem oraz kierownikiem Katedry Ekonomii Menedżerskiej. W latach 1991-1998 pracował jako Assistant Professor w światowej sławy szkole biznesu – Kellogg School of Management w Northwestern University. W latach 2000-2008 prowadził wykłady z ekonomii menedżerskiej na studiach MBA w Helsinki School of Economics and Business Administration. Profesor Krzysztof Kozłowski jest prorektorem i dyrektorem Instytutu Instytutu Studiów Międzynarodowych. Profesorowie Dorota Niedziółka, Wojciech Pacho i Batosz Witkowski pełnią funkcję dziekanów w tej kadencji. Profesor Dorota Niedziółka była prodziekanem Studium Licencjackiego. Profesor Wojciech Pacho kieruje Katedrą Ekonomii Stosowanej w Kolegium Zarządzania i Finansów. W latach 2012-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki w SGH. Od 2016 r. jest członkiem Senackiej Komisji Programowej. Przez wiele lat sprawował funkcję opiekuna kierunku ekonomia w SGH. Przewodniczy Radzie Programowej Kierunku Ekonomia. Profesor Bartosz Witkowski jest dyrektorem Instytutu Ekonometrii. Obecnie przewodniczący Rady Programowej MIESI. Doktor Marcin Dąbrowski od roku 2016 jest kanclerzem. Wcześniej odpowiadał na Uczelni za rozwój nowoczesnych technologii w dydaktyce, doskonalenie zawodowe pracowników, edukację ekonomiczną młodzieży oraz ofertę szkoleniową dla przedsiębiorstw.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Jakie konkretne działania przewidują kandydaci w ramach wspominanego upodmiotowienia kolegiów?

Kolegia są bardzo ważnymi jednostkami uczelni. Wzmocnimy działalność kolegiów w prowadzeniu badań naukowych i koordynacji kierunku rozwoju naukowego SGH oraz promowaniu kadr naukowych. Nadamy kolegiom uprawnienia do planowania i nadzorowania aktywności naukowej pracowników. Dziekani kolegiów będą odpowiedzialni za realizację polityki personalnej wobec nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Nadal w kolegiach pozostanie prowadzenie studiów podyplomowych i kursów.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy w Państwa program na najbliższą kadencję przewiduje zatrudnianie doktorantów jako asystentów?

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci w szkole doktorskiej nie mogą być do oceny śródokresowej zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy ani pracownicy naukowi. Zatrudnienie może być tylko w celu realizacji projektu badawczego. Po pozytywnej ocenie doktorant może być zatrudniony, przy czym jeśli zatrudnienie przekroczy połowę pełnego wymiaru czasu pracy otrzymuje 40% wysokości miesięcznego stypendium. Będziemy prowadzić dalszą politykę zatrudniania asystentów. W roku 2016 na Uczelni zatrudniono jednego asystenta. W trakcie obecnej kadencji 60 asystentów. Na stanowisko asystenta będą sukcesywnie ogłaszane konkursy.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Szanowni Państwo Profesorowie, jakie są Państwa plany/zamiary w kwestii wsparcia i rozwoju funkcjonujących na Uczelni czasopism naukowych?

Czasopisma naukowe powinny być wizytówką naszej Alma Mater. Świadczą o wyróżniającym potencjale naukowym. Dlatego też będziemy przeznaczać dodatkowe środki na finansowanie czasopism, które znajdują się lub mogą w najbliższym czasie znaleźć się najważniejszych bazach, takich jak: baza JCR lub ERIH PLUS. Z drugiej strony będziemy pomagać pracownikom, którzy chcą publikować w czasopismach najwyżej punktowanych. Będziemy instytucjonalnie wspierać przygotowanie publikacji w językach obcych i finansowanie ich wydania w najlepszych wydawnictwach i czasopismach.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Jakbyście Państwo rozwiązali problem braku przełożenia między wzrostem ilości pracy /np. w uczelnianych służbach technicznych / a płacą i zatrudnieniem, które tego nie odzwierciedlają w SGH na wielu stanowiskach? Eksperymenty z outsourcingiem, czy obecnie z czasem równoważnym nie rozwiązały problemów tylko je przykryły /'zamaskowały' to lepsze słowo/. Czy SGH nie stać na proponowanie "etycznej" płacy i etycznych warunków pracy swoim pracownikom zgodnie z tym co wykłada się na Uczelni a jest rozdźwiękiem w praktyce w wielu miejscach pracy na jej terenie?

Bardzo doceniam pracę pracowników administracyjnych. Uważam, że ich zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie Uczelni jest duże. Zdaję sobie sprawę, że wynagrodzenie wszystkich pracowników, w tym także pracowników administracyjnych mogłoby być wyższe. Jednak musimy brać pod uwagę możliwości finansowe uczelni. Moim zdaniem Kanclerz prowadzi politykę sprawiedliwego wynagradzania ze efekty pracy. Ja ze swojej strony mogę się zobowiązać, że będę starał się pozyskiwać środki finansowe na lepsze wynagradzanie pracowników. Musimy również pamiętać o tym, że jesteśmy uczelnią publiczną i z tego faktu wynikają pewne ograniczenia.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy SGH będzie realizowała w czasie studiów program umożliwiający zdanie egzaminów na doradcę inwestycyjnego czy też CFA?

Będziemy dalej rozszerzać możliwość uzyskania przez studentów w czasie studiów dodatkowych certyfikatów zawodowych oraz przygotowywać studentów do zdania egzaminów specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Uważamy, że takie możliwości są bardzo korzystne dla studentów oraz podnoszą prestiż SGH.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy będzie zwiększona liczba przedmiotów, które będzie można usunąć w trakcie studiów po zakończonych deklaracjach? W niektórych przypadkach sylabus nie przedstawia w dosłownym przełożeniu tego, co dzieje się na zajęciach i wtedy pojawia się chęć rezygnacji i poświęceniu tego czasu na naukę innych przedmiotów.

Jednym z podstawowych zadań powołanych rad dydaktycznych kierunków jest analiza sylabusów przedmiotów. Powinny być opracowane w ten sposób, aby student wiedział jakie są efekty uczenia, jak będą przebiegały zajęcia oraz jakie są oczekiwania wobec studentów. W większości przypadków są one dobrze opracowane i wymagają tylko udoskonalenia. W innych przypadkach, jeśli będzie taka konieczność, ulegną zmianie. Rady dydaktyczne kierunków zadbają, żeby nie było takiej sytuacji, która została opisana w pytaniu. Będziemy podnosić jakość kształcenia dzięki czemu nie będzie trzeba zwiększać liczby przedmiotów, z których można zrezygnować po złożeniu deklaracji.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy mogą Państwo zmodernizować obecny egzamin z języka angielskiego pod koniec studiów? Mamy wrażenie, że jest on po nic, formuła jest bardzo stara w porównaniu z nowoczesnymi standardami np. IELTS. Zdanie egzaminu praktycznie nic nie daje

Poziom nauczania języków obcych na naszej Uczelni jest bardzo wysoki. Jest on wynikiem bardzo dobrych kompetencji lektorów i ich zaangażowania. Oczywiście trzeba cały czas pracować nad podniesieniem jakości kształcenia również na lektoratach. Należy przeanalizować formę egzaminu końcowego z języków. Podejmę na ten temat rozmowy z kierownictwem Centrum Nauki Języków Obcych. O ostatecznej formie egzaminów muszą zadecydować metodycy CNJO.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Jak Kandydaci szacują negatywny wpływ koronawirusa na przychody ze studiów podyplomowych w następnym roku akademickim?

W zależności od długości trwania pandemii spowodowanej koronowirusem przychody ze studiów podyplomowych mogą ulec zmniejszeniu w mniejszym lub większym stopniu. Osoby chcące uczestniczyć w studiach podyplomowych mogą nie mieć środków finansowych. Ta sama sytuacja może dotyczyć przedsiębiorstw, które płacą za swoich pracowników. Obecne przychody z tego źródła stanowią 15% budżetu SGH. Aby zmniejszyć straty związane z przychodami ze studiów podyplomowych już przygotowujemy się do uruchomienia tańszych form kształcenia, jakim są np. krótsze kursy lub prowadzenie części studiów podyplomowych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy zamierza Pan/Pani kontynuować kontakt z studentami/pracownikami w formie anonimowych pytań poprzez stronę internetową, analogicznie do aktualnego serwisu Rektora?

Uważam, że taka forma bieżącego kontaktu ze społecznością akademicką SGH jest bardzo dobra i efektywna. Dzięki niej rektor cały czas otrzymuje informacje dotyczące spraw, które najbardziej interesują kluczowych interesariuszy. Może również przedstawić swoje stanowisko odnośnie poruszanych spraw. Z tych powodów utrzymam tę formę kontaktu.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy mają Państwo w planach renowację auli, które odbiegają swoim komfortem czy wyglądem od sal uczelnianych czy auli na innych uczelniach?

Remonty na uczelni są potrzebne. Będziemy nadal modernizować wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, w tym również aule. Jednak przy remontach auli musimy brać pod uwagę wytyczne konserwatora zabytków, ponieważ kampus SGH jest wpisany do rejestru zabytków. Nie wszystko da się zmienić.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Jaka będzie Pani/Pana polityka wobec osób, które osiągną obecnie obowiązujący wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?

Osiągniecie wieku emerytalnego nie może stanowić przesłanki do wypowiedzenie umowy o pracę. Dojrzali pracownicy są bardzo wartościową częścią kadry. Powinniśmy korzystać z ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Jeśli pracownik pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego będzie chciał nadal pracować nie widzę żadnych przeszkód. W przypadku przejścia na emeryturę będzie możliwość ponownego zatrudnienia pracownika na zasadach określonych w obowiązującej polityce personalnej. W przypadku pracowników administracyjnych również chcemy opracować politykę personalną, w której zostaną jasno określone zasady zatrudniania tej grupy pracowników.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

W jaki sposób SGH chce wpisać się w politykę ochrony klimatu? Czy podejmiecie Państwo zobowiązania redukcji emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej w zakresie ciepła oraz energii elektrycznej jak również wykorzystania przez naszą szkołę jedynie energie elektryczną z OZE (odnawialnych źródeł energii)?

Budynki SGH zużyły ogółem 10 tys. MWh energii w 2018 r. a w 2019 r. już niecałe 9 tys. Zmniejszenie zużycia energii nastąpiło dzięki kontynuacji wdrażania programu energooszczędności. W ramach tego programu Uczelnia przeprowadziła remont węzłów cieplnych w jednym z budynków dydaktycznych oraz w bibliotece, we wszystkich budynkach zmieniono ustawienia krzywej grzewczej oraz przeprowadzono szeroko zakrojoną modernizację systemu oświetlenia w celu przejścia na oświetlenie LED. Ponadto zainstalowano czujniki ruchu i sterowniki oświetlenia w części toaletowej i schodowej wybranych budynków. Dodatkowo w jednym z budynków ocieplono strop poddasza i uszczelniono okna. To przykłady działań już wykonanych, będziemy kontynuować wysiłki organizacyjne w tym obszarze.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Jakie są planowane kryteria oceny okresowej pracowników i jaki podmiot będzie je wykonywał (czy Dziekani Kolegiów jak dotychczas, czy też inne osoby, np. przewodniczący rady dyscyplin, dziekani studiów itp.)?

W projektowanym systemie oceny okresowej nauczycieli akademickich podstawowymi kryteriami będzie ocena pracy dydaktycznej (w przypadku pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych), pracy naukowej (w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych) oraz pracy organizacyjnej. Dodatkowym kryterium będzie zaangażowanie pracownika na rzecz innej działalności Uczelni. Kryteria będą dostosowane do zajmowanego stanowiska. Oceny będzie dokonywał dziekan kolegium we współpracy z dziekanami studiów i szkoły doktorskiej oraz z przewodniczącymi rad dyscypliny. W ocenie pracy dydaktycznej będą uwzględniane wyniki z ankiet studentów.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy zostanie utrzymana procedura swobody wyboru zajęć przez studentów, czy też zostaną wprowadzone pewne ograniczenia w tym zakresie?

Swoboda wyboru zajęć jest dużą wartością w procesie kształcenia studentów. Swoboda wyboru zajęć przez studentów zostanie utrzymana. Będziemy kładli nacisk na jakość realizacji efektów uczenia się.

2020-03-26 / Uczestnik debaty

Czy uczelnia będzie tworzyć nowe kierunki studiów, także w języku angielskim?

Po analizie oczekiwań pracodawców i studentów, a także możliwości wykładowców będziemy tworzyć nowe kierunki studiów. Chcemy, żeby w jak największym stopniu spełniały te oczekiwania. Jednak decyzje w sprawie utworzenia nowych kierunków muszą być bardzo przemyślane. Chcemy, żeby edukacja na wszystkich kierunkach studiów, również nowych, była na najwyższym poziomie. Jednym z kluczowych kryteriów branym pod uwagę przy uruchomieniu nowego kierunku będzie zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Będą także tworzone w języku angielskim.

Przedstawiam poniżej zapis rozmowy z Prezydium Samorządu Studentów SGH, podczas której udzieliłem odpowiedzi na nurtujące Zarząd pytania.

Zobacz/Ukryj wszystkie pytania

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jakie widzi Pan rozwiązania rozładowania kolejek do Dziekanatów?

Istnieje możliwość składania coraz większej liczby rodzajów podań drogą elektroniczną oraz opowiadam się za dopuszczeniem coraz większej liczby dokumentów do obiegu elektronicznego, co pozwoliłoby skutecznie zmniejszyć kolejki. Już kolejkomaty miały za zadanie to zrobić. Rozważam umieszczenie ekranów telewizorów z numerkami kolejki do Dziekanatu w większej liczbie miejsc. Chciałbym też zebrać wszelkie opinie i pomysły na udoskonalenie tego typu procesów administracyjnych i wybrać te najlepsze. Przewidywałbym nagradzanie osób, które takowe zaproponowały.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Co uważa Pan o opcji attending/non-attending wzorem czołowych uczelni europejskich?

Mam wątpliwości odnośnie pozytywnego wpływu takiego rozwiązania na wartość dyplomu. Przedstawiona opcja tworzy dwie typy ścieżek realizacji studiów - łatwiejszą i trudniejszą. Preferowałby premiowanie najlepszych studentów niż implementację modelu attending/non-attending. Jest nowy pomysł i jestem na niego otwarty, trzeba jednak tę kwestię poddać dokładnej analizie.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

W jaki sposób zamierza zwiększyć zaangażowanie/aktywność studentów w trakcie semestru?

Planuję wprowadzenia systemu punktowego za różne aktywności studenckie.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jak zamierza Pan zwiększyć transparentność i sprawczość systemu oceny zajęć?

Wyrażam wielkie zadowolenie w związku z coraz większa liczbą osób wypełniających ankiety studenckie. W momencie osiągnięcia pułapu 50% nikt nie zarzuci wybiórczości opinii studentów. W celu wykorzystania informacji przekazanych w ankietach należy mieć pewność, że są oceną grupy studentów a nie pojedynczych jednostek. Ocena wynikająca z ankiet powinna mieć wpływ na ocenę pracownika. Należy przeanalizować czy treść ankiety pozwala sformułowanie wniosków, które mógłby być uwzględnione w ocenie pracowników. Nie jestem zwolennikiem nadmiernej rozbudowy kwestionariusza ankiety. Jestem za jego udoskonaleniem, aby móc formułować bardziej szczegółowe wnioski. Przewiduję premiowanie najlepiej ocenionych wykładowców.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Co uważa Pan o par. 28 (skreślenie z listy studentów po niezdaniu warunku)? Jak zapatruje się Pan na pomysł wprowadzenia okresów ochronnych (studenci będący na ostatnim roku studiów nie będą skreśleni z powodu niezdania warunku warunku)?

Kwestia ta wymaga dyskusji. Spotkałem się ze skrajnie różnymi reakcjami na treść zawartą w paragrafie, czyli skreślenia z listy studentów w przypadku niezaliczenia przedmiotu warunkowego. Uważam, że rozwiązanie tego problemu należy wypracować wspólnie z Samorządem Studentów. Osobiście opowiadam się za wprowadzeniem okresów ochronnych dla ostatniego semestru studiów I i II stopnia - wtedy zapis paragrafu nie miałby zastosowania.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jakie ma Pan pomysły na zaangażowanie absolwentów w życie Uczelni?

Nie można opierać się tylko na istnieniu Klubu czy Stowarzyszenia Absolwentów SGH. Chciałbym rozpowszechnić wspólne inicjatywy angażujące absolwentów i wszystkie organizacje absolwenckie na Uczelni. Wprowadziłbym dla Absolwentów dodatkowo zniżki na studia podyplomowe i inne formy kształcenia, a także wynegocjował z innymi firmami zniżki na ich produkty lub usługi. Powołałbym również Radę Absolwentów, w której zasiadaliby przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń absolwenckich, aby we wspólnym gronie wypracować strategię współpracy.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jak wyobraża Pan sobie implementację inicjatyw wspólnej kadry akademickiej, studentów, doktorantów? W jaki sposób ma zamiar Pan je wspierać? Czy poda Pan konkretne przykłady takich działań?

Inicjatywa to powinna być podobna do funkcjonowania projektów badawczych między Kolegiami. Uruchomiłbym więc drugą grupę projektów, w których z założenia miałyby uczestniczyć co najmniej 3 osoby - przedstawiciel kadry akademickiej, student i doktorant. W ramach projektu uczestnicy wydawaliby wspólne monografie i artykuły, ale przede wszystkim prowadziliby projekty badawcze. Chciałbym ożywić naukową działalność kół naukowych i kontynuować konkurs na najlepszy projekt badawczy i rozszerzyć jego zakres i wynagradzać więcej kół za ich aktywność naukową. Koła wyróżnione w ostatnich dwóch konkursach na projekt badawczy opiszą swoje projekty badawcze we wspólnej monografii.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jakie procesy dot. funkcjonowania Uczelni Pana zdaniem są priorytetem do usprawnienia?

Chciałbym udoskonalić proces związany z dokumentami. Jednym z celów jest ograniczenie do niezbędnego minimum użycia dokumentów papierowych. Z analiz wynika, że proces księgowy jest stosunkowo zbiurokratyzowany. Częściowo to wynika z przepisów odgórnych, ale należy przeanalizować czy nie można go jeszcze bardziej uprościć. Dokonam analizy wszystkich kluczowych procesów w Uczelni pod kątem możliwości ich usprawnienia.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy zamierza Pan badać satysfakcję studentów oprócz badania satysfakcji pracowników?

Należy zacząć od badania satysfakcji jednej grupy. Takie badanie jest bardzo istotne i w pierwszej kolejności są pracownicy. Badania satysfakcji pracowników odbywałyby się systematycznie, raz w roku bądź raz na dwa lata. W swoich działaniach biorę pod uwagę opinię Samorządu Studentów oraz, liczę na wspólne opracowanie planu dotyczącego badania opinii studentów, która jest również bardzo istotna. Uważam, że należy prowadzić systematyczny dialog z kluczowymi interesariuszami, do których zalicza się studentów i doktorantów. Chcę opracować księgi dobrych praktyk dotyczącą obszaru naukowego, jak i dydaktycznego oraz organizacyjnego i współpracy z otoczeniem.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy mamy środki finansowe na tak dużą rozbudowę kampusu? Jeśli tak, to z jakiego źródła? Czy przewiduje Pan tworzenie nowych pomieszczeń dla organizacji studenckich oraz przestrzeni dla studentów niezrzeszonych w organizacjach?

Obecnie Uczelnia dysponuje około 50% środków potrzebnych na budowę budynku S. Jednak ostateczna wartość inwestycji będzie znana po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Uczelnia stara się o dodatkowe środki z Ministerstwa, natomiast na brakujące środki zaciągnie kredyt. Teraz Uczelnia stoi przed generalnym remontem budynku G oraz A i musi na razie w pierwszej kolejności troszczyć się o sale dydaktyczne. Organizacje i koła są bardzo ważne. Ssam jest opiekunem Chóru SGH. Priorytet sal dydaktycznych nie oznacza rezygnacji z rozszerzania stref pracy wspólnej - wręcz przeciwnie. W tym kierunku Uczelnia będzie zmierzała, jednak nie mogę obiecać, że każda organizacja studencka będzie miała lepsze warunki pracy. Takie rozwiązanie będzie bardziej realne po remoncie obu budynków i budowie budynku S.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy zamierza Pan wprowadzić zmiany lub nowości do rozwiązań cyfrowych stosowanych na Uczelni? Co uważa Pan o obecnie funkcjonujących systemach?

Aktualnie nie jest w tym obszarze źle, ale nie jest też bardzo dobrze. Systemy bardzo szybko się rozwijają i trzeba dążyć do unowocześniania infrastruktury oraz wprowadzania większej liczby udogodnień poprzez tworzenie miejsc do realizacji zadań dydaktycznych i naukowych. Istnieje konieczności uruchomienia pracowni specjalistycznych wykorzystywanych do działalności naukowej oraz dydaktycznej. Takim przykładem może być uruchomienie w marcu pracowni badań fokusowych w DS. Grosik.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy planuje Pan wprowadzić obowiązkowość prowadzenia niezbędników przez wykładowców w ramach wdrażania technologii do procesu nauczania?

W celu wymagania obowiązku wykonywania tego zadania należy najpierw przeszkolić wykładowców ze sposobów wykorzystywania tych narzędzi. Jest to proces długofalowy, ale nieunikniony. W obecnej rzeczywistości wykorzystywanie tego typu narządzi staje się koniecznością. Dlatego też będziemy wspierać pracowników w pozyskiwaniu cyfrowych kompetencji.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

W jaki sposób chce Pan instytucjonalnie wspierać i szerzyć rozwój form seminaryjnych i metod projektowych wśród wykładowców, zwłaszcza starszych? Czy to może oznaczać odchodzenie od wykładów?

Może to oznaczać odchodzenie od wykładów w wybranych przedmiotach, dla których ta forma jest mało efektywna. Teoria zostałaby przeniesiona na platformy e-learningowe, natomiast zajęcia przyjęły formę praktyczną/dyskusyjną. Jednak, że są pewne przedmioty, dla których forma wykładowa jest bardzo dobra np. matematyka czy statystyka.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czym dla Pana jest kształcenie ogólne? Czy obejmuje ono zmianę przedmiotów podstawowych?

Nie przewiduję rewolucyjnych działań w tym zakresie. Uważam jednak, że przedmioty podstawowe powinny być dostosowane do wymagań poszczególnych kierunków studiów. Uczelnia bardzo ceni fakt, że studenci oprócz wiedzy specjalistycznej mają szerokie horyzonty myślowe. Absolwent SGH jest osobą posiadającą nie tylko wiedzę praktyczną i teoretyczną, ale też ogólną tak potrzebną, aby odnaleźć się w otaczającym świecie. Wskazał na istotne znaczenie przedmiotów humanistycznych, tj. filozofia, socjologia i historia. Chcę, aby SGH pozostała uniwersytetem, nie uczelnią zawodową. Nie jestem przychylny wykładom, a w obecnej sytuacji wykładom dużym. Odnośnie formy zajęć, należy zasięgnąć opinii osób specjalizujących się w danej tematyce. Osobiście, preferowałby formę konwersatorium. Jednak, przy takiej formie zajęć ważne jest, aby student był przygotowany do omawianych zagadnień studiując zadaną literaturę. Umożliwi to aktywne uczestnictwo w dyskusji.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jaki będzie system tworzenia przedmiotów z partnerami? W jaki sposób Uczelnia będzie strukturyzowana rekrutacje na przedmioty z partnerami?

Obecnie na Uczelni funkcjonują dwa typy kierunków: bardziej praktyczne oraz bardziej teoretyczne. Przekazał, że chciałby, aby w radach bardziej praktycznych kierunków znajdowały się osoby wywodzące się z biznesu. Osoby związane z biznesem rekomendowałby jakie przedmioty prowadzone powinny być razem z osobami z praktyki gospodarczej.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Na jakiej zasadzie będą identyfikowani wyróżniający się studenci i według jakich kryteriów? Jak zapewnić, żeby nie byli to tylko olimpijczycy? Jak będzie wyglądać rekrutacja, dobieranie i kształtowanie kompetencji tutorów? Czy osoby te będą miały przyznane dodatkowe punkty ECTS? Czy będzie możliwość dołączenia do programu w trakcie studiów?

Będą dwa etapy identyfikacji wyróżniających się studentów. Jako pierwszy to Program “Młody Naukowiec”, który pozostałby bez zmian pod względem rekrutacji i formuły. Następnie, Drugi to identyfikowanie osób zdolnych zaraz po procesie rekrutacji, biorąc pod uwagę osiągnięcia podczas olimpiad lub zdanie matury na bardzo dobrym poziomie, które miałyby swoich mentorów. Wybieranych byłoby 5% najlepszych studentów. Kryteria obejmowałyby wyniki maturalne, wyniki w trakcie nauki w szkole, wyniki z testu przedsiębiorczości oraz realizację projektów w szkole ponadpodstawowej na rzecz społeczeństwa. Mentorami powinni być osoby odpowiednio przeszkolone. Muszą to być osoby z doświadczeniem, z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz chęcią do takiej pracy. Zostałaby stworzona lista mentorów. Współpraca między mentorem a studentem opierałaby się na dobrowolności. Grupa studentów objęta mentoringiem otrzyma dodatkowe punkty ECTS do realizacji, w przypadku konieczności realizacji dodatkowych zajęć potwierdzonych przez mentora.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy w ramach sieci strategicznych krajowych i międzynarodowych partnerów naukowych zamierza Pan położyć nacisk na tworzenie programów stypendialnych/szkół letnich/asystentów-stażystów z rotacją zagranicę?

Wyselekcjonowałem wraz z Zespół już 31 uczelni na całym świecie, na których pracują osoby, które kiedyś związane były z SGH. Chciałbym, aby te osoby były Ambasadorami SGH i przyczyniły się do tworzenia więzi między tymi Uczelniami a SGH. W ramach tej współpracy asystenci-stażyści braliby udział w stażach za granicę oraz w miarę możliwości stworzone zostałyby programy stypendialne dla naszych studentów w tych uczelniach.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy mógłby Pan rozwinąć i uzupełnić konkretnymi przykładami jak widzi Pan wsparcie rozwoju naukowego studentów i doktorantów?

Wspólnie z Samorządem Studentów stworzyłem funkcjonujący program “Młody Naukowiec”. Chciałbym, aby po jego zakończeniu osoby uczestniczące w Programie i posiadające pozytywną rekomendacje swoich opiekunów byli zatrudniani na stanowisku asystenta-stażysty. Praca na tym stanowisku zapewni dobre przygotowanie do realizacji zadań naukowych, jak i dydaktycznych poprzez ścisłą współpracę z pracownikami instytutu lub katedry. Dla osób zatrudnionych na tym stanowisku jest przewidziane wynagrodzenie. Rodzaj umowy jest obecnie przedmiotem analiz.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Co Pan uważa o obecnych warunkach rekrutacji na studia magisterskie w trybie sobotnio-niedzielnym, czyli zapisów na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy"?

W celu odpowiedzi na to pytanie, należy dokonać szczegółowej analizy różnych rozwiązań dotyczących rekrutacji, w tym także finansowej i zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań: wysokie bariery wejścia lub wysokie bariery wyjścia. Moim priorytetem jest dbałość o wartość rynkową dyplomu.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Mówimy dużo o nowych metodach nauczania, wielu studentów zgłasza nam też problem ze znajomością języka angielskiego przez prowadzących zajęcia w tym języku. W jaki sposób planuje Pan wspierać wykładowców naszej Uczelni w rozwijaniu ich kompetencji?

Chcę rozszerzyć ofertę kursów podnoszących kompetencje pedagogiczne nauczycieli, rozszerzyć ofertę nauki języka obcego dla wykładowców oraz rozwinąć szkolenia dotyczące nowych technologii wykorzystywanych w prowadzeniu zajęć. W obecnej wymuszonej sytuacji, do tej pory przeszkoliło się 250 wykładowców z metod nauczania na odległość. Wykładowcy bardzo chętnie brali udział w tych szkoleniach. Odnośnie prowadzenia zajęć w języku angielskim wykładowcy będą mieli zapewnioną możliwość podnoszenia swoich kompetencji w tym obszarze. Szkolenia będą dostosowane do indywidualnego poziomu znajomości języka. Jestem świadomy konieczności rozwijania kompetencji językowych wykładowców prowadzących zajęcia w języku angielskim.

2020-03-20 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy przewiduje Pan wprowadzenie systemu feedbacku administracji? Jeśli tak, w jakiej formie?

Planuję wprowadzenie modelu oceny 360 stopni, czyli zebrania opinii od społeczności uczelnianej, wszystkich osób mających kontakt zawodowy z daną osobą tj. przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz klientów wewnętrznych i zewnętrznych, czyli między innymi studentów i doktorantów. Jednak nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Należy przygotować system oraz przeszkolić pracowników, którzy mają być oceniani i będą oceniać. Zobowiązuje się do wprowadzenia takiego rozwiązania w trakcie trwania kadencji, w przypadku wygrania wyborów.

Przedstawiam odpowiedzi na pytania postawione przez uczestników spotkania ze społecznością studencką, które z racji ograniczeń czasowych nie zostały zadane przez moderatorów – przedstawicieli Prezydium Samorządu Studentów SGH.

Zobacz/Ukryj wszystkie pytania

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Panie Rektorze - czy rozważa Pan wprowadzenie drugiego języka lektoratów jako przedmiotu wymiennego z socjologią również na studiach stacjonarnych dziennych? Jest to przedmiot za bardzo małą ilość punktów ECTS a sprawia wielu studentom dużo problemów przez co nie mogą się w pełni skupić na najważniejszych przedmiotach.

Nie przewiduję takiej możliwości. SGH jest uniwersytetem, więc kształcenie ogólne jest bardzo ważne. Dzięki niemu studenci zdobywają nowe kompetencje bardzo przydatne we współczesnym świecie. Pozwalają one na świadome funkcjonowanie absolwentów w społeczeństwie. Sprzyja to kształceniu według zasady: Praktyczna teoria.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Co uważa Pan o zmniejszeniu liczby przedmiotów o małej liczbie ECTS, w zamian za co zajęcia miałyby więcej punktów ECTS i liczba zajęć w programie studiów tym samym by się zmniejszyła?

Liczba punktów ECTS nie powinna tylko zależeć od liczby godzin dydaktycznych. Musi uwzględniać nakład pracy studenta. W niej powinna być zawarta między innymi liczba godzin zajęć, samodzielna praca studenta, praca zespołowa oraz praca na zajęciach. Docelowo liczba ECTS nie będzie powiązana tylko z liczbą godzin.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy będą wykorzystywane najlepsze praktyki dydaktyczne opracowane przez studentów?

Zamierzam stworzyć katalog dobrych praktyk między innymi w obszarze dydaktyki. Katalog ten cały czas będzie uzupełniany. W nim będą mogły być również zamieszczane praktyki zgłaszane przez studentów. Za prowadzenie takiego katalogu będzie odpowiedzialny Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy ocenia Pan, że egzaminy na studia II stopnia są właściwe? Czy dobrze oceniają przygotowanie kandydatów?

W zeszłym roku została wprowadzona zmiana egzaminu na studia drugiego stopnia. Zostały wprowadzone dwa typy egzaminów. Jeden dla kierunków bardziej zmatematyzowanych, drugi dla kierunków bardziej humanistycznych. Taki podział oceniam dobrze. Zróżnicowane testy lepszym stopniu sprawdzają kompetencje przydatne na danym kierunku studiów.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Szanowny Panie Rektorze, tematem często podnoszonym przez studentów 1 roku studiów licencjackich są zajęcia z lektoratów. Postulatem studentów jest przyporządkowanie do grup językowych, zwłaszcza w grupach drugiego języka, na podstawie wyników z matury, z rozróżnieniem na maturę rozszerzoną oraz podstawową bądź jako alternatywa test z drugiego języka na początku 1 semestru studiów, na podstawie którego studenci byliby przyporządkowani do grup. Co sądzi Pan o tych rozwiązaniach?

Ze względu na bardzo zróżnicowany poziom znajomości drugiego języka wprowadzę przyporządkowanie studentów do grup językowych ze względu na kompetencje językowe. Muszę jednak zaznaczyć, że takie same efekty uczenia muszą być zrealizowane niezależnie od poziomu danej grupy językowej.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jakie jest Pana zdanie na temat uwzględnienia punktów za działalność studencką w przyznawaniu stypendium Rektora? Naturalnie nie powinno się zaniedbywać wyników w nauce przez działalność studencką, natomiast są pewne inicjatywy studenckie, jak np. projekty badawcze we współpracy z kolegiami, przygotowywanie warsztatów edukacyjnych czy publikacji naukowych, które warto nagrodzić za włożony w nie wysiłek.

Jestem otwarty na propozycję przyznawania dodatkowych punktów za działalność naukową czy dydaktyczną. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń formalnych. Kwestia dodatkowych punktów, które byłyby brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendium Rektora wymaga sporządzenia analizy prawnej i finansowej oraz uzgodnień z Samorządem Studentów.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Szanowny Panie Rektorze, jakie konkretne działania podejmie Pan jako Rektor, żeby ukrócić haniebną i niestety dość powszechną praktykę ściągania?

Uważam, że ściąganie jest niedopuszczalnym zachowaniem niezgodnym z kluczową wartością SGH jaką jest uczciwość. W 2006 roku byłem jedną z osób, która wspólnie z ówczesną prorektor ds. dydaktyki i studentów p. prof. M. Romanowską opracowaliśmy zasady, które miały zapobiegać ściąganiu na egzaminach. Obecnie chciałbym udoskonalić te zasady i jak najszybciej wprowadzić je na nowo w życie. Powinny być one przestrzegane i egzekwowane z wyciąganiem konsekwencji w stosunku do studentów i nauczycieli, którzy ich nie przestrzegają. Ważne jest również uświadomienie społeczności akademickiej, że ściąganie na naszej Uczelni jest niedopuszczalne. Dlatego też przeprowadzę akcję promującą jedenaste przykazanie: Nie ściągaj. Chciałbym w tę akcję zaangażować również Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jakie jest Pańskie podejście do domów studenta SGH?

Pytanie bardzo ogólne. Uważam, że domy studenckie na SGH powinny istnieć, szczególnie że w naszych planach jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych. W dłuższej perspektywie po zmianie planu zagospodarowania kampusu naszym zamiarem jest wybudowanie nowego domu studenta.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jak zapatruje się Pan Profesor na zjawisko łączenia pracy i studiów dziennych przez studentów SGH, szczególnie na studiach magisterskich?

Nie widzę przeszkód w łączeniu pracy i studiowania na studiach dziennych pod warunkiem, że student wywiązuje się ze swoich obowiązków. Obowiązki zawodowe nie mogą stanowić uzasadnienia dla nieprzygotowania się do zajęć lub egzaminu. Nie może być przeszkodą w uczestnictwie w zajęciach.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jako przewodniczący Rady do spraw Przedsiębiorczości przy obecnym Prezydencie RP, co zrobił Pan na rzecz społeczności akademickiej, a w szczególności studentów?

Od wielu lat podejmuję działania na rzecz przedsiębiorczości. Byłem jednym z inicjatorów Olimpiady Przedsiębiorczości. Byłem współautorem podstawy programowej z podstaw przedsiębiorczości oraz współautorem jednego z pierwszych podręczników z przedsiębiorczości do liceów. Nadzorowałem również Inkubator Przedsiębiorczości na SGH, który uznawany był w tamtym okresie za jeden z najlepszych w Polsce. Jako przewodniczący Rady w tym roku zorganizowałem spotkanie Rady ze studentami, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Rządu, nauczyciele i przedstawiciele organizacji zajmujących się edukacją przedsiębiorczą. Tematem spotkania był stan i perspektywy rozwoju edukacji przedsiębiorczości w Polsce. Na spotkaniu zostało sformułowanych szereg postulatów. Również w tym roku został zorganizowany Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu przedsiębiorczości. Prace na Konkurs można nadsyłać do 15.05 br.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Jaki jest Pana stosunek do obecnego logotypu SGH? Czy chciałby Pan powrócić do poprzedniej jego wersji?

Sposób wprowadzenia nowego logotypu SGH nie mogę ocenić do końca pozytywnie. Jako władze uczelni nie przeprowadziliśmy szerszych konsultacji w społeczności SGH. W przyszłej kadencji zobowiązuję się przed podjęciem strategicznych decyzji przeprowadzać konsultacje z kluczowymi interesariuszami. Z punktu widzenia wizerunkowych logo nie powinno być zbyt często zmieniane. Dlatego też nie przewiduję w najbliższym czasie jego zmiany.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Panie Profesorze, jak planuje Pan wspierać organizacje i koła studenckie? W ostatnim roku po raz pierwszy odbył się wyjazd liderów organizacji i SKN-ów, czy planuje Pan inne, podobne i nowe inicjatywy? Czy planuje Pan zwiększenie budżetu FRS?

Tak. Uważam, że tego typu szkolenia są bardzo przydatne i zgodne z naszym hasłem: SGH kształtuje liderów. Z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi chciałbym opracować plan szkoleń, który w największym stopniu spełniałby oczekiwania liderów organizacji i kół naukowych. Plan musi uwzględnić możliwości finansowe uczelni. Po ustabilizowaniu sytuacji związanej z COVID–19 będę mógł odpowiedzieć na pytanie dotyczące zwiększenia budżetu FRS. W obecnej sytuacji z mojej strony nierzetelną odpowiedzią byłaby odpowiedź tak.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Szanowny Panie Prorektorze, jak niektóre osoby podczas wczorajszego spotkania z Panią Dziekan, chciałbym zwrócić uwagę na powtarzanie się treści w ramach różnych zajęć i niski poziom jakości kształcenia. Już nawet w postrzeganiu zewnętrznym SGH traci, o czym świadczy chociażby ranking Perspektywy w ub. roku. Funkcje Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich zdecydował się Pan ponownie powierzyć Panu Prof. Krzysztofowi Kozłowskiemu. Jest to wykładowca bardzo ceniony przez studentów i sam prowadzony przez Pana Profesora przedmiot wspominam jak najlepiej. Mimo to jako uczelnia nie udaje nam się poprawić naszej pozycji. Dlaczego w takim razie nie udało się w tej kadencji podnieść jakości kształcenia, czy wykorzystać szans związanych z nową ustawa? Co sprawia, ze wierzy Pan w możliwość takich zmian w ciągu 4 kolejnych lat?

Bardzo dziękuję za miłe słowa. W tej kadencji musieliśmy przede wszystkim wprowadzić nową ustawę 2.0, która zmieniła cały ustrój szkolnictwa i szkół wyższych. Był to bardzo złożony i pracochłonny proces. Poczyniliśmy jednak pewne działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia. Rektor powołał pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, wprowadzono standaryzację przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz powołano rady kierunków. Jest to dobra podstawa do dalszego podnoszenia jakości kształcenia. Chcę, żeby rady kierunków odpowiadały za program kierunku oraz sposoby kształcenia. Raz w roku rady będą dokonywać analizy programów danych kierunków na podstawie opinii nauczycieli akademickich i studentów. W radach kierunków praktycznych będą również uczestniczyć interesariusze zewnętrzni, których działalność jest powiązana z danym kierunkiem, aby również jak najbardziej odpowiadał on wymaganiom pracodawcy. Pierwszymi dwoma zadaniami rad w następnej kadencji będzie określenie sylwetki absolwenta oraz analiza treści programowych pod kątem ich zgodności z danym kierunkiem i przydatności, biorąc pod uwagę określoną sylwetkę absolwenta oraz powtarzalności treści.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Szanowny Panie Rektorze, co uważa Pan o publikowaniu wykładów w Internecie dla studentów, by mogli oni ponownie je odtworzyć, tak jak ma to miejsce na przykład na uczelniach brytyjskich?

Cyfryzacja w obecnej rzeczywistości musi występować. Możliwość publikowania wykładów w Internecie wymaga przeprowadzenia analizy prawnej, szczególnie w aspekcie praw autorskich.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Panie Rektorze, w swoim programie wspomina Pan o wspieraniu rozwoju studentów, przy czym ważnym czynnikiem może okazać się stypendium Rektora SGH?

Będziemy starali się pozyskiwać stypendia dla najlepszych studentów od osób lub podmiotów zewnętrznych. Obecnie dwa takie stypendia są przyznawane. Chcemy taki program stypendialny znacznie rozszerzyć.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czemu asystent stażysta może wg Pana być dopiero na 2 roku studiów magisterskich? Czy osoby na wcześniejszych latach studiów nie miałyby według Pana możliwości rozwoju w kierunku akademickim?

Asystent-stażysta będzie zatrudniony na Uczelni, więc musi się wykazać pewnymi już kompetencjami badawczymi i dydaktycznymi. Studenci studiujący na niższych latach będą mogli uczestniczyć w programie Młody naukowiec lub warsztatach poświęconych prowadzeniu badań lub zajęć organizowanych dla studentów.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy uważa Pan, że poziom studiów niestacjonarnych powinien być wyrównany z poziomem studiów stacjonarnych? Co sądzi Pan o wprowadzeniu takich samych kryteriów rekrutacji (tj. test z przedsiębiorczości + wyniki egzaminów maturalnych)?

Tak, efekty uczenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same. Sprawa sposobu rekrutacji na studia niestacjonarne wymaga dogłębnej analizy i dyskusji. Natomiast istotną kwestią jest dbanie o wartość dyplomu.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Panie rektorze, planuje Pan przeprowadzenie generalnych remontów budynków "G" i "A". Gdzie w tamtym okresie przeniesie się życie uczelni i wszystkie wydarzenia, które odbywają się na Auli Spadochronowej?

Remont budynku Głównego i budynku A jest nieunikniony ze względu na konieczność dostosowania do przepisów przeciw pożarowych. Remont tych budynków będzie wiązał się z wyłączeniem części budynków. Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem sal dydaktycznych. W tym celu została wynajęta część budynku szkolnego przy ul. Abramowskiego oraz prowadzimy rozmowy z Urzędem Miasta i Dzielnicy w sprawie wynajęcia budynku w pobliżu kampusu SGH. Gdy zaistnieje konieczność wyłączenia z eksploatacji Auli Spadochronowej to wydarzenia zostaną przeniesione do budynku C lub nowo wybudowanego budynku S na ul. Batorego.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Czy asystent-stażysta byłby programem dostępnym również dla absolwentów studiów magisterskich, którzy dopiero zastanawiają się nad studiami doktoranckimi?

Tak. Osoby, które będą studiować na drugim roku studiów drugiego stopnia, którzy chcą się rozwijać w obszarze badawczym i dydaktycznym będę mogli być zatrudnieni na stanowisku asystenta stażysty.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Szanowny Panie Prorektorze, przedstawił Pan swój zespół, dlaczego nie ma w nim obecnej Pani Prorektor Godlewskiej-Majkowskiej?

Bardzo cenię współpracę z p. prof. Hanną Godlewską-Majkowską. Pani Profesor ze względów osobistych nie chce pełnić funkcji prorektora w kadencji 2020-2024. Bardzo żałuję. Będę z p. Profesor współpracował w innej formule.

2020-03-25 / Prezydium Samorządu Studentów SGH

Panie Profesorze, czy jest Pan teraz na Uczelni? A jeśli tak, to dlaczego nie przestrzega Pan akcji #zostań w domu?

W okresie obowiązywania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Minister zobowiązał władze uczelni do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Jako prorektor odpowiedzialny między innymi za zarządzanie muszę koordynować procesy zapewniające sprawne funkcjonowanie uczelni oraz wspierać pracowników, którzy pracują w budynkach SGH. Kapitan ze statku schodzi ostatni. W miarę możliwości dostosowuję się do akcji Zostań w domu, którą uważam za słuszną i bardzo pożyteczną.

Zapraszam do dialogu, zachęcam do nadsyłania pytań związanych z przedstawionym programem działania oraz z wyzwaniami, jakie stoją przed naszą Alma Mater. Namawiam również do zapoznania się z odpowiedziami na zadane już pytania.

2020-04-05 / KB

Panie Profesorze, jakie planuje Pan zmiany w zakresie informatycznej obsługi toku studiów? Czy możliwe jest zastąpienie elementów "białkowych" działającym spójnie w całej Uczelni systemem i jaki miałby to być system?

Obsługa toku studiów wymaga sprawnego połączenia pracy wielu jednostek organizacyjnych wspieranych systemami informatycznymi. Automatyzujemy procesy obsługi dydaktycznej w obszarach, w których jest ona możliwa, niemniej jednak liczba różnych zdarzeń i różnorodność spraw dot. studiów wymaga stałego wsparcia kadry administracyjnej Uczelni oraz – nierzadko – zindywidualizowanego podejścia do rozwiązania problemu. Z pewnością większym usprawnieniem będzie przejście z ALBS na USOS, co stopniowo dzieje się już teraz. Składa on się z wielu modułów i funkcjonalności wspierających zarządzanie procesem studiowania i świadczenia usług dla studentów. Co istotne, moduły te są wzajemnie kompatybilne, dzięki czemu możliwe jest automatyzowanie części zadań w procesach. Sukcesywnie wdrażamy kolejne z modułów (np. obsługę wypłat stypendiów, obsługę akademików, prowadzenie rozliczeń opłat za usługi edukacyjne itd.). W miarę wdrażania kolejnych elementów systemu, kolejne funkcjonalności także będą udostępniane dla studentów i widoczne np. w USOSWeb.

2020-04-02 / Przemysław Brzuszczak

Szanowny Panie Profesorze, mam następujące pytanie: Czy Pan Profesor jako rektor SGH kadencji 2020-2024 zamierza podnieść stawki świadczeń stypendialnych dla doktorantów (zwłaszcza dla tych z dotychczasowych studiów doktoranckich), które od wielu lat nie ulegają podwyższeniu (a wysokość stypendium rektora wręcz spadła w porównaniu choćby z rokiem 2018/2019)? Wysokość stypendiów dla doktorantów jest obecnie zdecydowanie najniższa spośród innych dużych uczelni warszawskich. Dla porównania: odpowiednio stypendia - doktoranckie, zwiększenie, rektora - SGH: 1470, 800, średnio - 545; UW: 1670 (od 2020/2021 - 1870), 950, 850; SGGW: 1600, 1500, 1050; PW: 2100, 866, 500; UKSW: 1700, średnio - 1125, średnio - 1225; WUM: 1700, 1000, 800. Będę zobowiązany za informację zwrotną. Postarałbym się ją również przekazać koleżankom i kolegom z grona doktorantów, jako że, siłą rzeczy, to temat, który budzi bodaj największe zainteresowanie. Zapytanie tej samej treści przedstawiłem również p. prof. M. Weresie. Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia - Przemysław Brzuszczak

Sprawy doktorantów są w orbicie moich zainteresowań od wielu lat, staram się podejmować inicjatywy zabezpieczające nie tylko warsztat badawczy młodych naukowców, ale i ich zaplecze materialne. Od przyszłego roku akademickiego wysokość stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej SGH będzie zróżnicowana - doktoranci z najlepszymi osiągnięciami otrzymają stypendium doktoranckie o ok. 1000 zł wyższe od wymaganego ustawą. Analizuję w tej chwili także możliwości finansowe Uczelni w zakresie zastosowania podobnego mechanizmu również w odniesieniu do doktorantów będących na dotychczasowych studiach doktoranckich, chociaż tu ustawodawca wprost nie dał możliwości różnicowania wysokości stypendium. W odniesieniu do stypendiów rektora (ale także np. socjalnych, zapomóg - są wypłacane z tej samej puli środków) to związani jesteśmy przepisami ustawy - na świadczenia dla doktorantów możemy przeznaczyć nie więcej niż 6% otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacji na Fundusz Stypendialny. W tej chwili przeznaczamy z dotacji maksymalną ilość środków, a wysokość stypendiów jest uzależniona przede wszystkim od liczby doktorantów uprawnionych do tych świadczeń (przy stałej puli środków, im więcej uprawnionych, tym jednostkowe świadczenie jest niższe), dlatego trudno porównywać się z innymi uczeniami, gdzie może być mniejsza liczba uprawnionych. W naszej Uczelni studia doktoranckie miały często charakter masowy, co powoduje, że i liczba uprawnionych do świadczeń jest większa niż na innych uczelniach. W moim przekonaniu inwestycja w Szkołę Doktorską i w samych doktorantów jest w interesie Uczelni, jako przyszłego pracodawcy najlepszych z nich, dlatego obok świadczeń o charakterze materialnym planuję szeroki dostęp młodych naukowców także do środków na badania naukowe.

2020-03-25 / Doktorant studiów doktoranckich

Panie Profesorze, czy zamierza Pan podnieść poziom świadczeń stypendialnych dla doktorantów? Szczególnie dla doktorantów "starych" studiów doktoranckich? SGH wypada blado na tle innych uczelni warszawskich w tej kwestii. Dziękuje za odpowiedź.

Obecnie przeprowadzamy analizę możliwości podniesienia stypendium dla doktorantów. Szczególnie w polu naszego zainteresowania są najlepsi doktoranci, dla których chcielibyśmy przyznać dodatkowe stypendium. Analizujemy możliwości prawne przyznania tego typu stypendium. Również będziemy poszukiwać partnerów zewnętrznych, którzy byliby zainteresowani ustanowieniem stypendiów dla doktorantów.

2020-03-25 / Doktorant studiów doktoranckich

Szanowny Panie Rektorze, w jaki sposób efektywnie zaangażować studentów i doktorantów w badania naukowe prowadzone w Uczelni? Jak sprawić, by profesorowie zechcieli zaangażować studentów/doktorantów do poważniejszych zadań niż przepisywanie ankiet i porządkowanie tabel?

Zostanie uruchomiony konkurs na projekty badawcze dla doktorantów. Również będzie organizowany konkurs na projekty badawcze, w których zespół będzie musiał się składać z naukowców SGH, doktorantów oraz studentów. Rozwiniemy również pomoc doktorantom w uzyskiwaniu grantów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych, np. przez Narodowe Centrum Nauki.

2020-03-25 / Doktorant studiów doktoranckich

Panie Rektorze, w jaki sposób zorganizować można międzynarodową współpracę dla doktorantów, by nie czuli się oni wykluczeni z międzynarodowej społeczności akademickiej?

Chcemy stworzyć sieć z uczelniami zagranicznymi. Mamy wytypowanych już 31 uczelni. W ramach współpracy z nimi przewidujemy wymianę doktorantów. Chcemy rozszerzyć wymianę doktorantów z uczelniami zagranicznymi wykorzystując środki unijne. W tym obszarze mamy dobre doświadczenie ze współpracy z University of Technology w Sydney w ramach Programu PROM. W naszych zamierzeniach jest również umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej. Chcemy, żeby część zajęć prowadzili profesorowie zatrudnieni na zagranicznych uczelniach. Planujemy, że profesorowie z tych uczelni będą promotorami rozpraw doktorskich wspólnie z profesorami SGH.

2020-03-25 / Pracujący doktorant

Panie Rektorze, mam pytanie dotyczące zatrudnienia doktorantów. Wielu z nas pracuje zawodowo w banalnym celu utrzymania się w Warszawie. Gdyby była taka możliwość, to osobiście ja, jak i wiele moich kolegów zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz pracy naukowej. Wiem, że pod czas kadencji 2016-2020 przewrócono zostało stanowisko asystenta. Niemniej jednak i tak wciąż notujemy stosunkowo niewielką liczbę zatrudnionych asystentów. Czy planuje Pan Rektor to jakoś zmienić? Dziękuję za odpowiedź.

W obecnej kadencji rozpoczęliśmy zatrudnianie pracowników na stanowisku asystenta. W roku 2016 na SGH zatrudniono tylko jednego asystenta, a od roku 2017 do dnia dzisiejszego 60 osób. Przewiduję, że co roku w nowej kadencji będzie zatrudnianych ok. 25 asystentów. Na stanowisko asystenta ogłaszane są otwarte konkursy. Każdy kto spełnia określone w ogłoszeniu wymagania może przystąpić do konkursu. Doktoranci, którzy studiują na studiach doktoranckich mogą wziąć udział w konkursach. Niestety doktoranci w Szkole Doktorskiej przez dwa pierwsze lata nauki nie mogą być zatrudnieni w danej uczelni na stanowisku asystenta. Wynika to z przepisów prawa. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby ten przepis został zmieniony.

2020-03-20 / Student

Jak zapatruje się Pan na możliwość odpłatnego udostępnienia parkingu pod budynkiem C dla studentów?

Niestety liczba miejsc postojowych w budynku C jest bardzo ograniczona. Nie możemy wprowadzić takiej powszechnej usługi.

2020-03-20 / Max

Panie Profesorze, czy możemy liczyć, że kampus SGH będzie rozbudowywany?

W tym roku rozpoczniemy budowę budynku S na ul. Batorego. Wystąpiliśmy do Prezydenta m. st. Warszawy o zmianę planu zagospodarowania kampusu SGH. Jesteśmy w początkowym etapie tego procesu, który jest skomplikowany. Myślę, że może on potrwać ok. 2- 3 lat. Jeśli zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego będziemy mogli przystąpić do realizacji koncepcji rozbudowy kampusu, która została już wstępnie zaprezentowana społeczności.

2020-03-20 / Mikołaj Pindelski

Szanowny Panie Profesorze, jako, że kwestie odpowiedzialności społecznej są mi szczególnie bliskie, mam pytanie, jak Pan Profesor widzi rozwój działań związanych z odpowiedzialnością społeczną naszej uczelni?

Społeczna odpowiedzialność uczelni i przedsiębiorstw jest dla mnie obszarem bardzo ważnym. Docenieniem mojej działalności w tym zakresie jest wybór mojej osoby na przewodniczącego grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni oraz powołanie w skład Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W obecnej kadencji wiele podejmowanych działań dotyczyło społecznej odpowiedzialności. Do najważniejszych z nich mogę zaliczyć utworzenie Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, opracowanie i wdrożenie Kodeksu etyki pracowników SGH, podpisanie Karty Różnorodności oraz wprowadzenie na studiach licencjackich przedmiotu Społeczna odpowiedzialność organizacji. W zaproponowanym programie działań w kadencji 2020-2024 wiele miejsca zostało poświęconej tej problematyce. Bardzo istotne jest kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej w dydaktyce, nauce i funkcjonowaniu Uczelni. Zależy nam również na wspieraniu projektów społecznych zaproponowanych przez społeczność akademicką. Chcemy opracować i wdrożyć program działań w ramach wolontariatu. Dużą wagę będziemy przywiązywać do realizacji programów na rzecz społeczności lokalnej i młodzieży. Wyrazem czego będzie powołanie Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego SGH. Naszym zamierzeniem jest również opracowanie strategii społecznej odpowiedzialności oraz opracowanie raportu społecznego SGH.

2020-03-19 / Doktorant

Panie Profesorze, po zapoznaniu się z programem i celami jaki stawia sobie Pan Profesor w przypadku wygranej chciałbym prosić o pogłębioną opinię/ stanowisko w kwestii doktorantów. Pamiętam słowa Dziekana mojego Kolegium, który powiedział, że "doktoranci stanowią cream de la creme". Jednakże mam wątpliwości czy faktycznie tak jest. Mam wrażenie, że raczej traktowani jesteśmy jako "zło konieczne" - i nie jest to moja, odosobniona opinia w tej kwestii. Czy nie powinno być tak, że doktoranci powinni być włączani w prace statutowe kolegiów, katedr i zakładów? Dlaczego nie ma ogólnodostępnej informacji o prowadzonych badaniach tego typu, w które doktoranci mogą być włączeni? Kolejna kwestia to pozostawienie doktorantów samych sobie. Czy nie powinno być tak, że zainteresowanie jest obu stronne tzn. doktorant szuka dla siebie najlepszego opiekuna-promotora ale i profesorzy ze swej strony zapraszają potencjalnych doktorantów do nawiązania współpracy. Obecnie jest to jednostronne błądzenie ze strony doktoranta i poszukiwanie, a nóż się trafi na odpowiedniego profesora. Kolejna kwestia to wymóg realizacji minimum godzin dydaktycznych. Wymóg jest, ale tutaj znów doktorant musi sam chodzić i się wręcz prosić, aby któryś z Profesorów pozwolił na zrealizowanie tego wymogu. Czy nie powinno być tak, że skoro wymóg jest to Uczelnia zapewnia możliwość jego realizacji (bez biegania doktoranta i szukania na oślep gdzie takie godziny można zrealizować). Dlaczego Uczelnia tak niechętnie otwiera się na młodych doktorantów, którzy mają nowe spojrzenie na niektóre problemy, posiadają niekiedy praktykę, która mogła by być wykorzystana w dydaktyce? Dlaczego (mam takie wrażenie) Uczelnia nie chce skorzystać z tego zaplecza jakim są doktoranci, którzy mam nadzieje w przyszłości mogą stanowić przyszłą kadrę akademicką SGH?
I na koniec chciałbym zapytać jakie kroki faktyczne zamierza Pan Profesor podjąć, aby SGH stała się flagową uczelnią ekonomiczną (przez duże "U") w Polsce - aby stała się na miarę LSE, Harvardem, Cambridge, wyznaczającą nowe trendy, aby chętnie przyjeżdzali na wykłady profesorowie z zagranicy?

Bardzo nam zależy na stworzeniu odpowiednich warunków rozwoju dla doktorantów. Uważam, że w Szkole Doktorskiej zostały zapewnione dobre podstawy, by doprowadzić do takiego modelu. Jestem przekonany, że w nowej strukturze opisane problemy nie będą tak dotkliwe. Nastawieni jesteśmy na indywidualizację relacji między profesorami i doktorantami. Programy kształcenia w Szkole zostały opracowane w ten sposób, żeby pomóc doktorantom w ich rozwoju naukowym oraz pisaniu rozpraw doktorskich. W następnej kadencji naszym zamierzeniem jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej oraz dalsze podniesienie jakości kształcenia. Jednocześnie nie chcemy pozostawić doktorantów ze studiów doktorskich bez pomocy. Dlatego też prorektor ds. nauki obejmie osobiście opiekę nad doktorantami studiującymi na tych studiach i w tym zakresie będzie ściśle współpracował z dziekanami kolegiów oraz Samorządem Doktorantów. Do tego się zobowiązuję.
Działania zaplanowane w kadencji 2020-2024 przyczynią się do tego, że SGH będzie miała coraz lepszą pozycję w Polsce i w Europie. Przede wszystkim zdecyduje o tym rozwój badań naukowych prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi, nowoczesna dydaktyka, przyjazne środowisko pracy oraz ściślejsza współpraca z biznesem. Plan działań operacyjnych zamierzamy dopracować w Zespole tuż po zakończeniu z pozytywnym wynikiem wyborów, bez czekania do 1 września.

2020-03-19 / Jędrzej Brożyna

Szanowny Panie Profesorze, zarządzanie uczelnią wyższą wymaga od rektora ogromu pracy, poświecenia i wykonywania wielu obowiązków. Chciałbym zapytać dlaczego zdecydował się Pan ubiegać o stanowisko Rektora ? Jaka jest Pańska motywacja, aby wziąć na siebie taką dużą odpowiedzialność?

Zgadzam się z tym poglądem. Moja decyzja była bardzo przemyślana. Wiem doskonale, jakie wyzwania stoją przede mną i jak odpowiedzialna jest praca rektora. Nie obawiam się tej odpowiedzialności. Podjąłem decyzję z kilku powodów. Po pierwsze wiem bardzo dobrze, w jaki sposób działa Uczelnia z racji zajmowania dotychczasowych stanowisk w SGH: dyrektora administracyjnego, kanclerza, prodziekana kolegium i prorektora. Po drugie stworzyłem kompetentny, zaangażowany i zintegrowany Zespół, który będzie mi pomagał w realizacji zadań, co jest bardzo ważne. Rektor, chcąc realizować ważne dla uczelni zadania, musi mieć silny zespół. Sam nic nie zdziała. Po trzecie wypracowaliśmy wspólnie plan działań, które chcemy zrealizować w kadencji 2020-2024. Wszyscy Członkowie Zespołu utożsamiają się z nimi i chcą je wykonać, co jest podstawą sukcesu. Po czwarte Uczelnia musi zrealizować inwestycję na ul. Batorego oraz zmienić plan zagospodarowania przestrzennego naszego kampusu. W tym zakresie również mam odpowiednie doświadczenie. Zrealizowałem kilka inwestycji, między innymi budynek C, nadzorowałem też pracę Wydziału Architektury i Urbanistyki jednej z warszawskich dzielnic. Moje kompetencje i Zespół, z którym współpracuję, oraz plan działań dają gwarancję, że SGH będzie się rozwijała i będzie silną, nowoczesną i przyjazną Uczelnią.

2020-03-18 / Dorota Wiśniewska

Szanowny Panie Profesorze, kandydatką na Dziekana w Kolegium Zarządzania i Finansów jest prof. Joanna Wielgórksa-Leszczyńska. Czy po wygraniu przez Pana wyborów i mianowaniu Jej na Dziekana, będzie ona również pracować poza SGH? Łączenie funkcji Dziekana, wykładowcy SGH i biegłego rewidenta wydaje mi się niemożliwym do pogodzenia lub też odbywałoby się ze szkodą dla KZiF.

Pani dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH ma rzeczywiście uprawnienia biegłego rewidenta, ale aktualnie nie wykonuje tego zawodu. W związku z tym nie istnieje sytuacja łączenia tych funkcji. Uważam, że przy dobrej organizacji pracy można pogodzić różne działalności, bez negatywnych skutków dla Kolegium oraz samej Uczelni. Mogę zapewnić, że Zespół z którym współpracuję, to osoby kompetentne i bardzo zaangażowane w działalność Uczelni. Wszyscy rzetelnie będziemy wykonywać swoje zadania, jeśli powierzona zostanie mi funkcja rektora.

2020-03-18 / Rafał Kasprzak

Panie Rektorze, czy w ramach systemu EZD planuje Pan zmiany polegające na tym aby całkowicie przenieść obieg dokumentów do sfery virtualnej? Obecnie niektóre sprawy wymagają wysyłana koszulki dokumentów papierowych. Czy możemy liczyć na rozszerzenie funkcjonalności EZD o takie obszary?

Jednym z zadań, które chcemy zrealizować, jest usprawnienie procesów wspierających funkcjonowanie Uczelni. Naturalnym środkiem będzie tu dalsza automatyzacja i elektronizacja procesów. Zmniejszymy do minimum obieg dokumentów papierowych.

2020-03-18 / Elektor

Szanowny Panie Profesorze, chciałam zapytać 1. Jakie uczelnie (w szczególności zagraniczne) są rozważane do utworzenia sieci strategicznych międzynarodowych partnerów naukowych SGH. 2. Czy rozważana z nimi jest także kompleksowa współpraca, np. dydaktyczna, podwójny dyplom? 3. Czy powołana zostanie komórka do kompleksowego, systemowe wsparcia przyjeżdżających profesorów z zagranicy?

1. Mamy sporządzoną listę 31 uczelni zagranicznych, w których pracują osoby związane z SGH mogące być naszymi Ambasadorami. Chodzi m.in. o uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Hiszpani i Szwajcarii. Nawiązaliśmy już pierwsze kontakty.
2. Oczywiście. Z tymi uczelniami chcemy współpracować w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Program współpracy obejmowałby między innymi: prowadzenie wspólnych badań, wspólne publikacje, wymianę studentów, prowadzenie zajęć przez naszych wykładowców na uczelniach zagranicznych i przez pracowników tych uczelni na SGH, jak również organizowanie staży dla pracowników. Planujemy też rozwijać programy wspólnego dyplomu, który jest bardzo korzystny dla naszych studentów. Bardzo zależy nam ma tym, żeby na SGH przyjeżdżało jak najwięcej profesorów z zagranicy. W tej kadencji opracowaliśmy zasady przyjmowania profesorów z zagranicy. Usprawnić musimy przede wszystkim proces organizacji zapisów studentów na te zajęcia.

2020-03-17 / Magda Malec (doktorantka)

Panie Prorektorze, czy rozważa Pan wprowadzenie zmian w uczelnianym adresie mailowym? Standardem światowym dla uczelni wyższych są adresy mailowe zawierające "edu", zamiast tak jak w przypadku SGH "waw". W trakcie wymiany zagranicznej w USA kilkukrotnie zdarzyło mi się, że była konieczność podania adresu mailowego zawierającego "edu" w celu weryfikacji, czy dana osoba jest związana z uczelnią wyższą. Niestety, adres SGH nie spełniał tego wymogu. Niektóre agendy światowe, które udostępniają dane do użytku przez osoby związane z uczelniami wyższymi również wymagają takiego adresu email.

Przygotowujemy się do migracji do domeny www.sgh.edu.pl. Rozszerzenie edu jest od lat dostępne jedynie przy nowych rejestracjach dla amerykańskich uczelni, stąd też kierunek edu.pl. Niestety nie jest to prosta operacja, mamy dziesiątki systemów informatycznych i autoryzacji opartych na zapisanym w kodzie adresie sgh.waw.pl. Ponadto wyzwaniem będzie ponowne budowanie popularności i zasięgu domeny, a tym samych naszych zasobów i oferty w wyszukiwarkach internetowych. Decyzja jest złożona, być może uda nam się zrealizować ten krok przy przejściu na nowy serwis internetowy SGH, pierwsze efekty tych prac już widzimy na gazeta.sgh.waw.pl, choć jeszcze w dotychczasowej domenie.

2020-03-16 / Wykładowca

Kiedy planowane jest zamknięcie budynku G z powodu dostosowań do przepisów przeciwpożarowych?

Czekam nas poważny remont budynku A i budynku Głównego przystosowujący budynki do przepisów przeciwpożarowych. Będziemy starali się zamykać budynki stopniowo. Przed rozpoczęciem remontu musimy zabezpieczyć miejsca, gdzie będę odbywały się zajęcia. W tym zakresie podjęliśmy już działania i wynajęliśmy część budynku na ul. Abramowskiego. Prowadzimy rozmowy z władzami m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów na temat możliwości wynajęcia innego budynku. Niedługo rozpoczniemy budowę budynku S przy ul. Batorego. Obecnie trudno podać dokładną datę rozpoczęcia remontu budynków.

2020-03-16 / Wykładowca

Czy przewidywane jest wprowadzenie stanowiska asystenta stażysty dla najlepszych studentów ostatniego roku? Jeśli tak, to dokładnie od którego roku akademickiego?

Tak. Chcemy, żeby najlepsi studenci planujący karierę badawczo-dydaktyczną mogli na drugim roku studiów magisterskich ściślej współpracować ze swoimi promotorami oraz uczestniczyć w działalności instytutu lub katedry, w której zatrudniony jest opiekun naukowy. Asystent stażysta mogłyby brać udział w badaniach naukowych, przygotowywać się do prowadzenia zajęć pod okiem doświadczonych koleżanek i kolegów oraz brać udział pracach organizacyjnych, np. współorganizować konferencje i seminaria naukowe.

2020-03-16 / Absolwentka

Szanowny Szanowny Panie Profesorze, rozważam podjęcie studiów doktoranckich. Z relacji znajomych, studiujących w SGH i np. na ALK niestety, nasza Alma Mater wypada słabo Wysoki poziom formalizacji czy wiele, wg doktorantów, nieprzydatnych pod kątem rozwoju pracy naukowej zajęć zniechęcają mnie do kontynuowania nauki w SGH. Co więcej, porównanie uczelni znam również od osób, które podjęły studnia doktoranckie na obu uczelniach równolegle i bilans wypada korzystniej dla innych. Czy ma Pan konkretny pomysł na działania, aby to zmienić?

Od tego roku na SGH funkcjonuje Szkoła Doktorska. Program Szkoły został tak opracowany, żeby sprzyjał rozwojowi naukowemu doktorantów. Doktoranci mają częściową swobodę w wyborze przedmiotów najbardziej przydatnych z punktu widzenia prowadzenia badań oraz pisania rozprawy doktorskiej. Część przedmiotów dotyczy metod i narzędzi badawczych. Zajęcia obywają się w małych grupach. Nastawieni jesteśmy przede wszystkim na indywidualną współpracę między doktorantem i promotorem. Po pierwszym semestrze została przeprowadzona ankieta wśród doktorantów, którzy bardzo dobrze ocenili poziom merytoryczny studiów. Zapewniam, że jesteśmy otwarci wobec doktorantów i cały czas będziemy doskonalić program kształcenia. W nowej kadencji chcemy umiędzynarodowić Szkołę Doktorską. W planach jest pozyskanie wykładowców z zagranicy, którzy prowadziliby wykłady oraz wspólnie z naszymi pracownikami byliby promotorami rozpraw doktorskich. Zachęcam do podjęcia studiów.

2020-03-14 / Grzegorz Młynarski (doktorant SGH)

Panie Profesorze, w nietypowej sytuacji, jaką jest pandemia koronawirusa, została przerwana ciągłość zajęć, w tym zajęć doktorantów. Czy Pana zdanie możliwe jest uruchomienie zajęć on-line w trybie pozwalającym na wliczenie pensum wykładowców oraz obecności i zaliczeń studentom?

Pracujemy nad rozwiązaniami w tym obszarze, już część prowadzących zajęcia kontynuuje je w sieci. Mamy dobre doświadczenia w e-learningu, gromadzone od 2001 roku. Jeżeli sytuacja z przerwą w tradycyjnych zajęciach utrzyma się, umasowimy formy kształcenia na odległość.

2020-03-14 / Pracownik

Czy można liczyć na dalszą realizację programu pod nazwą "budżet partycypacyjny"? Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż umożliwia realizacją wielu ciekawych pomysłów zgłaszanych przez pracowników SGH.

Oczywiście tak. Uważam, że pracownicy powinni mieć wpływ na funkcjonowanie Uczelni. Budżet partycypacyjny został zaproponowany przez obecne władze i uzyskał dużą aprobatę wśród pracowników. Świadczy o tym stale utrzymujące się, duże zainteresowanie każdą z czterech przeprowadzonych dotychczas edycji. Jest to również jeden ze sposobów na integrację wspólnoty akademickiej. W tym roku wprowadziliśmy budżet partycypacyjny dla studentów i doktorantów, który również zostanie utrzymany w kolejnych latach.

2020-03-14 / Elektor

Szanowny Panie Profesorze, interesuje mnie transparentność finansów Uczelni. W ubiegłej kadencji rektorskiej (2012-2016) mieliśmy do dyspozycji raporty dokładnie analizujące stan finansów całej uczelni oraz poszczególnych kolegiów. Czy - w razie wyboru Pana Profesora na Rektora SGH - można się spodziewać przywrócenia takich analiz, tak aby cała społeczność SGH miała do nich dostęp?

W ubiegłej kadencji przy programie naprawczym narzuconym Uczelni przez MNiSW przygotowywane były raporty według ministerialnych wymogów. Były one następnie przedstawiane Senatowi SGH. Wychodząc z programu naprawczego przyjęty został wymagany prawem standard sprawozdawczy i dokumenty te są upubliczniane. Były dyskutowane na Senackiej Komisji Budżetu i Finansów oraz zatwierdzane przez Senat SGH. Naturalnie możemy zwiększyć szczegółowość prezentowanych danych. Nie widzę żadnych przeciwskazań, żeby cała społeczność SGH znała sytuację finansową Uczelni. Od czterech lat notujemy dodatnie wyniki finansowe, odbudowaliśmy fundusz podstawowy Uczelni

2020-03-14 / Student

Szanowny Panie Profesorze, jak zapatruje się Pan na obecny regulamin studiów w SGH? Czy planuje Pan w nim jakieś zmiany, takie jak np. wprowadzenie obowiązkowych wykładów, likwidacja skreśleń po dwukrotnym niezaliczeniu przedmiotu, ograniczenie możliwej liczby wznowień?

Uważam, że zmiany powinny być wypracowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami studentów, czyli z Samorządem. Jestem otwarty na sugestie w tej sprawie. Nie przewiduję wprowadzenia obowiązkowych wykładów. Przywiązuję wagę do tradycji zgodnie z którą wszystkie wykłady są nie obowiązkowe, a wykłady na studiach stacjonarnych otwarte. Likwidacja skreśleń po dwukrotnym niezaliczaniu przedmiotu i ograniczenie liczby wznowień wymaga przedyskutowania. Osobiście jestem za wypracowaniem jeszcze bardziej racjonalnych zasad studiowania na SGH. Moim zdaniem liczba wznowień po uzyskaniu absolutorium nie powinna być ograniczana. Należy również rozważyć możliwość likwidacji skreśleń po dwukrotnym niezaliczeniu przedmiotu na trzecim roku studiów licencjackich i drugim roku studiów magisterskich. Obecnie w Regulaminie wymagają zmiany zapisy dotyczące przeprowadzania egzaminów magisterskich zgodnie z przyjętymi ostatnio zasadami oraz zniesienie studiów równoległych, które nie występują w Ustawie.

2020-03-14 / Rafał Mrówka

Panie Rektorze! Jak za 4 lata powinna wyglądać Executive Education w SGH? Jakie znaczenie dla uczelni powinien mieć ten obszar?

Jest to bardzo ważny obszar naszej działalności. Programy Executive Education są jedną z wizytówek każdej uczelni biznesowej. Bardzo się cieszę, że rozwijają się nasze programy Executive MBA i w tym roku otrzymaliśmy reakredytację AMBA. Doceniono nasze Programy i przedłużono nam akredytację aż na 5 lat, czyli na najdłuższy możliwy okres. W tej kadencji uruchomiliśmy wspólne studia Executive MBA z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a ostatnio wygraliśmy wspólnie z tym Uniwersytetem przetarg organizowany przez Ministerstwo Zdrowia na realizację programu studiów MBA skierowanych do kadry zarządzającej oraz specjalistów pracujących w ochronie zdrowia w placówkach zarządzanych przez Ministerstwo.
W ciągu kolejnych czterech lat chciałbym umocnić pozycję programów Executive MBA na naszej Uczelni, stworzyć jeszcze lepsze warunki to ich prowadzenia, choć chciałbym także, aby pozostały programami elitarnymi, kształcącymi na najwyższym poziomie liderów na wyższych stanowiskach menedżerskich.
Chciałbym zorganizować także wspólny program International MBA z dobrą uczelnią zagraniczną dla nieco innej grupy, mniej doświadczonych menedżerów chcących pracować w środowisku międzynarodowym.
I oczywiście w obszarze programów MBA musimy zacząć wprowadzać elementy blended learning. Obecny kryzys związany z koronawirusem może być dla nas inspiracją dla rozwoju tej kompetencji. W świecie włączanie form e-learningowych do executive education staje się powoli standardem i jest najszybciej rosnącym segmentem tego rynku.
Ale Executive Education to nie tylko programy MBA. Potrzebujemy większej liczby krótkich specjalistycznych programów skierowanych do najwyższej kadry menedżerskiej. Tak również możemy kształtować liderów. Cyfrowa transformacja, przewodzenie zmianie, finanse dla niefinansistów, business intelligence, zarządzanie międzykulturowe połączone z wizytami studyjnymi – to tylko kilka przykładowych obszarów. Mamy tu świetnych specjalistów, ale możemy korzystać także z unikalnych kompetencji naszych absolwentów i naszych przyjaciół w różnych uczelniach, rozsianych po świecie. Musimy przełożyć nasze doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych na krótsze formy, przeznaczone dla wyższej kadry.

2020-03-14 / Wyborca

1. Czy wycofa Pan opłaty za parkingi SGH? 2. Czy dołoży Pan starań, aby powrócić do tradycji egzaminów dyplomowych poza miesiącami wakacyjnymi- czyli bez egzaminów w lipcu i sierpniu. 3. Czy wróci dawne profesorskie Jajko? 4. Czy będą podwyżki dla pracowników, nie tylko uzależnione od dotacji? 5. Czy uczelnia zaoferuje wreszcie dla pracowników bezpłatne pakiety medyczne?

1. Wszyscy pracownicy muszą być w jednakowym stopniu traktowani. Nie wszyscy korzystają z miejsc parkingowych. Dlatego też uważam, że opłaty za parking powinny pozostać. Są one przeznaczenie na utrzymywanie terenów zielonych, co jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, do której przywiązuję szczególną wagę.
2. Brak egzaminów w dyplomowych w lipcu w przypadku studiów licencjackich uniemożliwiłby studentom ubieganie się o przyjęcie na studia magisterskie. Aby student mógł przystąpić do zdawania egzaminu musi uzyskać absolutorium po zaliczeniu wszystkich egzaminów z sesji letniej, która kończy się w trzecim tygodniu czerwca. Natomiast w miesiącu sierpniu pracownicy akademiccy są na urlopie i nie można organizować egzaminów.
3. W planie naszych działań jest wzmocnienie relacji pomiędzy kadrą akademicką, studentami i doktorantami. Dlatego też nie powinniśmy ograniczać możliwości korzystania z Klubu Jajko. Natomiast udostępnimy pracownikom sale do konsultacji (w tym roku jedna została uruchomiona), spotkań projektowych i reprezentacyjne przestrzenie biznesowe.
4. Chcemy premiować pracowników szczególnie zaangażowanych w działalność Uczelni. Opracowany nowy regulamin wynagrodzenia to umożliwia. Pracownik powinien być wynagradzany w zależności od efektów pracy. Taki system jest bardziej motywujący.
5. Niestety prawo nie pozwala nam dofinansować pakietów medycznych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środki funduszu przeznacza się na działalność socjalną, którą stanowi "usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową" oraz na "dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego". Dodatkowo w oparciu o przepis szczególny art. 144 ust. 3 PSWN "W uczelni publicznej mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30%". Jak widać wśród działalności, która może być finansowana ze środków ZFŚS nie ma działalności zdrowotnej, prozdrowotnej ani podobnej.

2020-03-14 / Maciej Malicki

Chciałbym spytać się o sytuację pracowników deklarujących dyscypliny badawcze, które nie będą ewaluowane na naszej uczelni. Co z matematykami, filozofami, czy też prawnikami? Czy znajdzie się dla nas miejsce w przyszłych planach i strategiach badawczych i czy możemy liczyć na dalsze wsparcie ze strony uczelni w naszej pracy naukowej? Te dziedziny pełnią ważną rolę wspierającą wobec głównego profilu SGH i, moim zdaniem, nie powinny być redukowane do dydaktyki

Wzmocnienie kształcenia ogólnego jest jednym z kluczowych zadań, które chcemy zrealizować w kadencji 2020-2024. Mocną stroną SGH jest to, że student ma możliwość pozyskania wiedzy rozwijającej jego horyzonty myślowe oraz wiedzy specjalistycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby absolwent naszej Uczelni nie miał wiedzy z zakresu matematyki, filozofii, socjologii, prawa czy innych dziedzin naukowych. Do kształcenia na wysokim poziomie potrzebny jest rozwój naukowy pracownika. Dlatego też będą przeznaczane środki finansowe na zapewnienie tego rozwoju. Ważne są również badania interdyscyplinarne, tym bardziej potrzebujemy rozwijać dodatkowe dyscypliny.

2020-03-13 / Maciej Goszczyński, Dyrektor Eksportu - Grupa Polwell

Jestem absolwentem SGH i członkiem Klubu Absolwenta i uważam, że uczelnia powinna dołożyć większych starań do budowania networkingu wśród swoich absolwentów. Budowanie społeczności osób, które skończyły najlepszą ekonomiczną uczelnię w kraju to bezcenny networking dla każdej ze stron.

Dla mnie osobiście współpraca z absolwentami SGH jest bardzo ważna. Przez dziewięć lat byłem prezesem Stowarzyszenia Absolwentów SGH i doceniam ich rolę. Moim zamiarem wraz z Zespołem jest polepszenie relacji z naszymi Absolwentami. Mamy już przygotowaną całą strategię dotyczącą współpracy z Absolwentami.

2020-03-13 / Zaciekawiony student

Panie Profesorze, czy planuje Pan przekształcić program studiów magisterskich na kierunku Big Data? Mianowice chodzi mi dokładnie o przedmioty związaane z SAS, które niestety są obowiązkowe. Na dzisiejszym rynku pracy o wiele bardziej przydatne są inne technologie jak Spark, Hadoop, Python oraz R. Czy własnie Uczelnia nie powinna iść z duchem czasu aby w jak najlepszy sposób przygotować studentowi ? Oczywiście zdaje sobie z tego sprawę ze na studiach magisterskich są przedmioty dotyczące języków programowania Python oraz R tylko dlaczego akurat SAS należy do przedmiotów obowiązkowych?

Za programy kształcenia odpowiadają rady dydaktyczne, które będą analizować programy dydaktyczne poszczególnych kierunków. Rada kierunku Big Data jest złożona z osób bardzo kompetentnych. Myślę, że dokona właściwej analizy. Moim zamierzeniem jest włączenie do rad kierunków, które mają również wymiar praktyczny, osób z praktyki gospodarczej co zapewni, że programy nauczania będą jeszcze bardziej dostosowane do wymogów rynkowych.

2020-03-13 / Waldemar R.

Szanowny Panie Profesorze Kandydacie, czy zamierza Pan zwiększyć udział feelancerów zadaniowych w administracji uczelnianej?

Pracownicy administracyjni są bardzo ważnym podmiotem naszej społeczności. Bez nich trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Uczelni. Oni będą stanowili podstawę, ale elastyczne zarządzanie staje się koniecznością. Angażowanie feelancerów zadaniowych jest jednym ze sposobów na zapewnienie tej elastyczności. Sprzyja to również profesjonalizacji wykonywania zadań. Dlatego odpowiedź brzmi na to pytanie brzmi tak.

2020-03-13 / Waldemar R.

Szanowny Panie Profesorze, czy nie uważa Pan, że obecne wydarzenia powinny być impulsem dla zbudowania wirtualnego SGH w zakresie dydaktyki - również na studiach podyplomowych i MBA.

Oczywiście tak. Na SGH istnieją już możliwości zdalnego prowadzenia zajęć. W trakcie ostatniej kadencji wiele w tym zakresie zrobiliśmy. Za dwa tygodnie będziemy w pełni przygotowani do tego, żeby nasi pracownicy prowadzili zajęcia online. Obecnie niektórzy z Nich prowadzą już tego typu zajęcia. Za co serdecznie dziękuję. Będziemy rozbudowywać nasze możliwości w tym zakresie zgodnie z zadaniem: Wspieranie i rozwój nowoczesnych technologii w nauczaniu. Rzeczywiście za cztery lata będziemy mogli powiedzieć, że oprócz tradycyjnej SGH istnieje wirtualna SGH.

2020-03-13 / Jan Tarnawa

W obliczu ograniczeń związanych z koronawirusem, jak planuje Pan prowadzenie kampanii wyborczej? Czy będzie wirtualna debata z kandydatami?

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo kampanię wyborczą będę prowadził w przestrzeni internetowej. Głównymi mediami będzie strona WspolnaSGH.pl, FB oraz LinkedIn. Zachęcam do udziału w dyskusjach, zadawania pytań. Z propozycją debaty wirtualnej wystąpię do kontrkandydatki oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej.

2020-03-12 / Jędrzej Brożyna (Student SGH)

Jak zamierza Pan doprowadzić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Czy rozmawiał Pan już na ten temat z radą m.st. Warszawy? Taka obietnica brzmi bardzo poważnie, a czy stoją za nią jakieś konkretne działania lub ustalenia?

Tak, Kanclerz już podjął rozmowy z Urzędem Miasta st. Warszawy. Została złożona propozycja zmiany planu zagospodarowania. Procedura zmiany trwa ok. 3 lat. Będę wspierał Kanclerza w tych działaniach. Jestem do tego przygotowany od strony merytorycznej, ponieważ w swojej karierze zawodowej przez cztery lata nadzorowałem Wydział Architektury i Urbanistyki w jednej z warszawskich dzielnic i osobiście uczestniczyłem w kilkunastu procesach uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.

2020-03-12 / Studentka

Panie Profesorze, czy rozważa Pan uruchomienie nowych miejsc do nauki lub pracy wspólnej, tak by w trakcie sesji studenci mieli większą możliwość uczyć się w gmachu uczelni i uniknąć stania w kolejkach do czytelni?

Z racji prowadzenia przedmiotu kierowanie zespołem projektowym wiem, że praca zespołowa jest bardzo ważna. Tak, będziemy zwiększać liczbę miejsc do pracy wspólnej, np. poprzez zagospodarowanie korytarzy gmachów Uczelni. Pan Kanclerz wygospodarował już wiele takich miejsc. Obecnie w Bibliotece dużą powierzchnię przeznaczamy do pracy wspólnej. Trwa remont, który zakończy się przed letnią sesją egzaminacyjną. W nowym budynku S, który zostanie wybudowany i oddany wspólnocie akademickiej w 2022 jest także wiele takich miejsc.

2020-03-12 / Sebastian Muraszewski

Szanowny Panie Profesorze, czy dojdzie do rozwoju i zwiększenia liczby przedmiotów programistycznych na uczelni, tak potrzebnych w dzisiejszym świecie?

W tym roku powołaliśmy rady kierunków, to nowe projakościowe organy Uczelni. Odpowiadają one za programy nauczania na poszczególnych kierunkach . Jeśli uznają, że na danym kierunku ma być więcej przedmiotów programistycznych to ich decyzja dla mnie będzie wiążąca. W programie działań jest również wzmocnienie kształcenia ogólnego, jest tu też miejsce na wzmocnienie omawianych kompetencji w sylwetce absolwenta.

2020-03-12 / Alfred Bieć

Jakie chce Pan osiągnąć wyniki w internacjonalizacji szkoły . Proszę odpowiedzieć na tle dotychczasowych trendów: odsetek studentów obcokrajowców, odsetek wykładów w językach obcych, odsetek wyjazdów zagranicznych naszych wykładowców powyżej 3m-cy. Czy przewidywane są dwujęzyczne nazwy komórek/sal na drzwiach również poza bud. G?

Internacjonalizacja badań naukowych i działalności dydaktycznej jest bardzo ważna. Jest to jeden z naszych priorytetów. Obecnie odsetek studentów obcokrajowców wynosi blisko 10 procent. Chcemy, aby zwiększył się dwukrotnie w ciągu czterech lat . W tym celu wdrażamy już opracowaną strategię pozyskania studentów zagranicznych, która będzie zawierała zintensyfikowanie działań (przede wszystkich w krajach azjatyckich) oraz zostaną opracowane dodatkowe programy kształcenia w języku angielskim. Odsetek zajęć w językach obcych jest niewielki. Chcemy premiować dodatkowo pracowników za przygotowanie oferty zajęć w językach obcych. Również zaproponujemy lektorom prowadzenie oprócz lektoratów innych zajęć w języku obcym. A także zwrócimy się do naszych partnerów biznesowych z propozycją prowadzenia zajęć nie tylko w języku polskim a także w językach obcych. Poprzez te działania chcemy znacząco zwiększyć liczbę prowadzenia zajęć w języku obcym. Blisko 10 proc. naszych pracowników wyjeżdża na staże powyżej 3 miesięcy. Nie jest to jeszcze satysfakcjonujący nas poziom. Poprzez stworzenie strategicznej sieci międzynarodowych partnerów SGH a także większą promocję możliwości wyjazdów na staże oraz bardziej elastyczne planowanie zajęć będziemy chcieli zwiększyć ten odsetek do 25 procent. Naturalnie też uzupełnimy informacje anglojęzyczne w pozostałych budynkach, dziękuję za sygnał.

2020-03-12 / Tomasz Rostkowski

Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z Pana programem. Z pewnością jest on ambitny ale także realny. W mojej ocenie w sgh zgromadzono ogromny potencjał, który jest hamowany. Dotyczy on zarówno pracowników naukowych jak administracyjnych. Są nim procedury, które nie tylko są obecnie bardzo zagmatwane, zapetlajace się, ale także bardzo często zbędne. Angażuje to czas i może zniechęcać do podejmowania bardziej ambitnych działań. Problem ten znamy między innymi za sprawa badań naukowych prowadzonych przez Pana Profesora. Zna Pan te problemy doskonale w praktyce z racji wcześniej pełnionych funkcji w SGH. Czy możemy liczyć na to, ze w przypadku wyboru Pana na stanowisko Rektora SGH zechce Pan potraktować jako priorytetowe uwolnienie potencjału naszych pracowników administracyjnych i naukowych? Jestem przekonany ze gruntowne uproszczenie stosowanych w SGH metod działania jest najkrótsza droga do sukcesów naukowych i finansowych uczelni, której możliwości działania dalekie są od wyczerpania.

Bardzo dziękuję za dobrą opinię mojego programu. Zgadzam się z przedstawionym stanowiskiem. Dlatego też jednym z moich głównych celów jest pomoc pracownikom w realizacji badań i innych programów na rzecz otoczenia. Zgadzam się, że potencjał pracowników naszej Uczelni jest bardzo duży. Dlatego też chcę stworzyć system wsparcia dla pracowników ubiegających się i realizujących granty międzynarodowe. Ściślejsza współpraca z podmiotami zewnętrznymi, szczególnie z urzędami administracji publicznej i samorządowej ma zapewnić możliwość wykorzystania przez pracowników swojego potencjału naukowego, dydaktycznego i eksperckiego. Jednym działaniem, które podejmę wraz z Zespołem jest usprawnienie procesów wspierających funkcjonowanie Uczelni. Już wstępna mapa procesów została opracowana. Na jej podstawie dokonamy analizy najważniejszych procesów pod kątem ich słabych ogniw. Będziemy dążyć do automatyzacji większości procesów. Zwrócimy też uwagę na większą koordynację procesów. Zobowiązuję się doprowadzić do sytuacji, w której każdy pracownik z większym zadowoleniem będzie realizował swoje zadania.

2020-03-11 / Yuliya

Panie Prorektorze co będzie z akademikami? Kolega w Katowicach mówił że jego dom studenta sprzedano, jakie SGH ma plany?

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków mieszkalnych dla naszych studentów. Udało nam się wyremontować Sabinki, pracujemy koncepcyjnie też nad unowocześnieniem Grosika. W przyszłości chcielibyśmy z kolei postawić nowoczesny akademik na kampusie, za biblioteką.

2020-03-11 / Sympatyk

Panie Profesorze, jak Pan zapatruje się na stanowiska naukowe dla młodych osób, tuż po studiach?

W obecnej kadencji przywróciliśmy zatrudnianie w SGH osób z tytułem magistra na stanowisko naukowo-dydaktyczne tj. na asystentów. Będę kontynuował i rozwijał te działania, bardzo zależy mi na tym, aby zapewnić młodym osobom, które wiążą swoją przyszłość z karierą akademicką, możliwość rozwoju zawodowego od stanowiska asystenta do profesora.

Zadaj pytanie

Twoje pytanie zostało wysłane.
Wystąpił problem z wysyłką formularza!